Nahrávám...
Zpět

2. kolo přijímacího řízení pro rok 2019/2020

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Možnost podání přihlášek do 1. ročníků stále trvá

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, jménem své ředitelky Ing. Jaroslavy Pichové, v souladu s § 60, 60 f, 60g a 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 353/2016 Sb.  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ve středním vzdělávání, vyhlašuje:

 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020

Termín podání přihlášek:     20. 5. 2019 – 31. 10. 2019

 

Čtyřleté obory, zakončené maturitní zkouškou                 

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

65-42-M/01

Hotelnictví

4 roky

denní

11

69-41-L/01

Kosmetické služby

4 roky

denní

24

 

 

Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře.

 

Kritéria pro přijetí ve 2. kole

 1. A) – platí pro uchazeče, kteří konali v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace - započítávají se výsledky z prvního kola - 100 bodů (český jazyk a literatura 50 bodů, matematika 50 bodů)

  B) – platí pro uchazeče, kteří nekonali v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace. V souladu  s § 60 f zákona 561/2004 (školský zákon) je stanoven náhradní způsob hodnocení:

 2. výsledky klasifikace z českého jazyka a literatury za poslední 3 klasifikační období základní školy (16, 16 a 18 bodů), tj. celkem 50 bodů

 3. výsledky klasifikace z matematiky za poslední 3 klasifikační období základní školy (16, 16 a 18 bodů), tj. celkem 50 bodů

   

 4. výsledky klasifikace uchazeče, který končí nebo ukončil povinnou školní docházku, za poslední 3 klasifikační období základní školy (18, 18 a 20 bodů za jednotlivá pololetí) – 56 bodů

 5. prospěch v předmětu cizí jazyk v posledním klasifikačním období – 8 bodů

 6. doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád – 2 body

  Uchazeč může získat max. 166 bodů

   

            Zkrácené studium pro uchazeče s maturitní zkouškou v jiném oboru

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

69-41-L/01

Kosmetické služby

1 rok

denní

11

37-42-M/01

Logistické a finanční služby služby

1 rok

denní

12

Kritéria:

 1. výsledky klasifikace uchazeče za poslední 3 klasifikační období předchozího vzdělávání
 2. (18, 18 a 20 bodů za jednotlivá pololetí) – 56 bodů
 1. doložené diplomy a ocenění z jazykových, dovednostních a ostatních soutěží, olympiád – 2 body
 2. motivace ke zvolenému oboru (doložená související praxe) – 8 bodů

 

Přijímací zkouška se do zkráceného studia nekoná!

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 66 bodů.

Informace pro všechny přihlášené

Kritéria jsou zveřejněna na www.ssars.cz a na vývěsce školy (hlavní vchod z ulice J. Šípka 187, Stochov).

Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky ((www.ssars.cz). Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání.

 

Po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní.

Uchazeči budou přijímáni průběžně až do naplnění schválené kapacity oboru.

 

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce školy pod registračním číslem uchazeče.

 

 

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka SŠSaŘ Stochov