Nahrávám...
Zpět

Kompletní informace pro maturity a závěrečné zkoušky

 

 

 

 

 

Kompletní informace pro maturity a závěrečné zkoušky:

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 | edu.cz

 

Testování pro účely maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky

 

Žák, člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování na onemocnění COVID-19 žákům

přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné zkoušky bude žákům umožněno před zahájením zkoušky ve škole.

Ve vztahu k veřejnosti bude škola požadovat vždy doložení výsledku testu z odběrového místa (nebo doložení náhradních způsobů splnění povinnosti) a nemusí jim testování poskytovat.

Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pro členy zkušebních komisí, kteří jsou zároveň zaměstnanci dané školy, platí mimořádné opatření o testování zaměstnanců škol, a tedy povinnost školy testování zajistit. V případě pozitivního výsledku testování musí ředitel školy aktuálně řešit se členem zkušební komise možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do náhradního termínu nebo výměnu člena zkušební komise.

V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise je tato situace řešena s místně příslušným Krajským úřadem (KÚ). Do doby jmenování nového předsedy zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitele školy.

V případě, že má žák právo u zkoušky na přítomnost asistenta nebo tlumočníka, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako žák, jinak škola účast takové osoby na zkoušce neumožní.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Příchody budou organizovány tak, aby nemohlo docházet ke shlukování osob. Pro pohyb venku je nezbytné dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

V den konání zkoušky

Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či tlumočníka a v případě ústní zkoušky maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky je umožněn vstup také osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci a další osoby mohou pohybovat.

V budově školy

Pro realizace všech zkoušek se škola bude řídit Manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 aktualizovaným MŠMT ke dni 6. dubna 2021

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby jsou povinni nosit v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy mohou žáci trávit na školním pozemku, venku, v prostoru vnitřního dvora.

Nesmí docházet ke kontaktu jednotlivých skupin žáků (platí zejména pro kolektivně konané zkoušky ve třídách).

Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny před vstupem i na další pracoviště určené pro praktické vyučování.

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.

Škola zajistí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

Písemné zkoušky a didaktické testy

V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu

Písemné zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech.

Maximální počet osob v učebně je 20.

Platí zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek při dodržení odstupu mezi žáky 1,5 m.

Minimální odstup 1,5 m bude dodržen i v případě, že žáci konají elektronickou verzi praktické zkoušky.

Každá třída je minimálně před a po bloku testů řádně vyvětrána.

Ústní zkoušky

V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu

V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák, případně asistent nebo tlumočník. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby, nejvýše však do počtu 20 osob v učebně.

Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.

V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně.

Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. S tímto je nutné počítat při plánování časového rozpisu konání jednotlivých ústních zkoušek.

Praktické zkoušky

Maximální počet osob ve skupině je 20.

Při praktické zkoušce musí žáci a pedagogové používat ochranu ústa a nosu podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.

Při realizaci praktické zkoušky budou dodrženy také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti –kosmetické, kadeřnické, stravovací služby., a to ve vazbě na platné doporučení nebo opatření Ministerstva zdravotnictví.

Vždy po příchodu do místnosti každý použije dezinfekci na ruce.

Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, budou zachovány rozestupy minimálně 1,5 m. — Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a jiných nástrojů s možným využitím dezinfekce.

Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.

 

 

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:

Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat.

Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka u maturitní zkoušky viz § 25 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. U ostatních typů zkoušek bude postup totožný.

Situaci na místě řeší předseda zkušební komise ve spolupráci s ředitelem školy a v součinnosti se členy zkušební komise.

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit na základě zákona o ochraně veřejného zdraví oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled.