Nahrávám...
Zpět

Kritéria 1. a 2. kola PZ

 

Vyhlášení kritérií

 1. a 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

Hotelnictví

65-42-M/01

Logistické a finanční služby

37-42-M/01

Kosmetické služby

69-41-L/01

Kritéria:

 1. výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace – 100 bodů (český jazyk a literatura 50 bodů, matematika 50 bodů)
 2. výsledky klasifikace uchazeče, který končí nebo ukončil povinnou školní docházku, za poslední 3 klasifikační období základní školy (18, 18 a 20 bodů za jednotlivá pololetí) – 56 bodů
 3. prospěch v profilových předmětech (český jazyk, cizí jazyk) v posledním klasifikačním období – 8 bodů
 4. doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád – 2 body

 V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 166 bodů.

  

 

Nástavbové studium pro absolventy 3L oborů s výučním listem

Podnikání denní forma– 2 roky

64-41-L/51

Kritéria:

 1. výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace – 100 bodů (český jazyk a literatura 50 bodů, matematika 50 bodů)
 2. výsledky klasifikace uchazeče, který končí nebo ukončil jakýkoliv tříletý učební obor, zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem, za 3 klasifikační období: konec 1., 2. a 3. ročníku/příp. 1. pololetí 3. ročníku (18, 18 a 20 bodů v pořadí jednotlivých ročníků) – 56 bodů.
 3. prospěch v profilových předmětech (český jazyk, cizí jazyk) v posledním klasifikačním období – 8 bodů
 4. doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád – 2 body

 V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 166 bodů.

 

 

Pro tříleté učební obory

Tříleté učební obory zakončené výučním listem

Kuchař – číšník

65-51-H/01

Operátor skladování

66-53-H/01

Kadeřník

69-51-H/01

 

Tříleté učební obory podporované stipendijním programem Středočeského kraje

Klempíř pro stavební výrobu

23-55-H/01

Instalatér

36-52-H/01

Zedník

36-67-H/01

 

Přijímací zkouška se do učebních oborů nekoná.

   Kritéria:

 1. výsledky klasifikace uchazeče, který končí nebo ukončil povinnou školní docházku, za poslední 3 klasifikační období základní školy (18, 18 a 20 bodů v pořadí jednotlivých ročníků) – 56 bodů
 2. prospěch v profilových předmětech v posledním klasifikačním období *2  - 8 bodů
 3. doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád – 2 body

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2 Profilové předměty pro jednotlivé obory:

Kadeřník, Kuchař-číšník – cizí jazyk, chemie

Instalatér, Klempíř, Zedník, Operátor skladování - fyzika, pracovní činnosti  

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 66 bodů.

 

Pro tříleté učební obory – zkrácené studium

Zkrácené studium pro uchazeče s výučním listem v jiném 3L oboru

Kuchař – číšník – 1 rok

65-51-H/01

Operátor skladování – 1 rok

66-53-H/01

Kritéria:

 1. výsledky klasifikace uchazeče za poslední 3 klasifikační období předchozího vzdělávání (18, 18, 20 za jednotlivá pololetí) - 56 bodů
 2. diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád – 2 body
 3. motivace ke zvolenému oboru (doložená související praxe) – 8 bodů

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 66 bodů.

 

 

Pro maturitní obory – zkrácené studium

Zkrácené studium pro uchazeče s maturitní zkouškou v jiném oboru

Kosmetické služby – 1 rok

69-41-L/01

Logistické a finanční služby – 1 rok

37-42-M/01

Kritéria:

 1. výsledky klasifikace uchazeče za poslední 3 klasifikační období předchozího vzdělávání

 2. (18, 18 a 20 bodů za jednotlivá pololetí) – 56 bodů

 1. doložené diplomy a ocenění z jazykových, dovednostních a ostatních soutěží, olympiád – 2 body
 2. motivace ke zvolenému oboru (doložená související praxe) – 8 bodů

Přijímací zkouška se do zkráceného studia nekoná!

 V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 66 bodů.

 

 

Podávání přihlášek ke studiu

Podle novely školského zákona 561/2004 Sb. došlo ke sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března pro první kolo přijímacího řízení. K tomuto datu musí uchazeči přihlášku doručit osobně, případně zaslat poštou (s datem podání nejpozději 1. 3. 2019).

Průběh přijímacího řízení

Po ukončení sběru přihlášek do 1. kola začátkem měsíce března odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky. Uchazeč v dopisu obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo, pod kterým je  ve výsledném pořadí uveden, u maturitních oborů kromě zkráceného studia současně informace o konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.

Při splnění kritérií přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni podle výsledků až do naplnění kapacity.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení, kritéria přijímacího řízení a výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče,  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole – na vývěsce u vrátnice školy, J. Šípka, č. p. 187 a na webových stránkách.

Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletiletého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletiletého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

 Ve Stochově dne 30. ledna 2019 

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka školy