Nahrávám...
Zpět

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

(školní vzdělávací program – základní informace)

 

Název ŠVP

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Motivační název

Logistické a finanční služby

Platnost

1. 9. 2015

Koordinátor

Alena Miklánková

Délka studia v letech

4.0

Forma vzdělávání

denní forma vzdělávání

Použité RVP

RVP 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Dosažené vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Uplatnění absolventa v praxi

Absolventi mají široké uplatnění. V rámci školního vzdělávacího programu získají kvalifikaci odpovídající požadavkům na širokou profesní odbornost v povoláních oborů: logistiky, finančnictví, poštovnictví a přepravy, dále cestovního ruchu, administrativy a veřejné správy. Jsou připraveni i na samostatné podnikání. Mohou vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídicího v nižších a středních článcích strnuty řízení, například: logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací, logistik v dalších službách, obchodní zástupce, firemní recepční, asistent, pracovník v cestovním ruchu a veřejné správě, pracovník poštovního provozu a přepravy, vedoucí pracovník v provozovnách pošt a poštovní přepravy, referent v bance, směnárně, pojišťovně, finanční poradce a referent.

Po absolvování kurzu obsluhy manipulační techniky a technologických zařízení a následném složení zkoušky budou vybaveni osvědčením k řízení motorových vozíků. Rozšíří si tak kvalifikaci pro práci s manipulační technikou.

Absolventi jsou připraveni ke studiu ve vyšším odborném, vysokoškolském bakalářském či magisterském ekonomického i technického směru.

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Do oboru vzdělávání jsou přijímáni chlapci i dívky s ukončenou povinnou školní docházku nebo uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Podmínkou pro splnění je prokázání zdravotní způsobilosti pro obor potvrzené lékařem. Uchazeč absolvuje jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tato přijímací zkouška se bude podílet na hodnocení uchazeče nejméně jednou polovinou. Žák bude mít dva pokusy a do hodnocení se bude započítávat pokus s lepším výsledkem. Mezi další kritéria pro přijetí, která vyhlásí ředitel vždy do 31. ledna, patří výsledky klasifikace za poslední 3 pololetí základního vzdělávání, umístění v soutěžích a olympiádách, příp. další.

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit.

 

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školským zákonem) ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím právním předpisem.

Maturitní zkouška se skládá z 2 částí – společné a profilové.

Společná část

  • Český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)

  • Cizí jazyky – anglický povinný; německý nebo ruský volitelný – (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)

  • Praktická zkouška z odborných předmětů (písemná elektronická komunikace, informatika, finanční gramotnost, aplikační software)

  • Ústní zkouška z odborných předmětů (logistika, manipulační technika, technologie skladování, zbožíznalství)

  • Ústní zkouška z odborných předmětů (finančnictví a poštovnictví, ekonomika a účetnictví, marketing a management)

    Profilová část – nepovinná

  • Ústní zkouška z odborné komunikace v cizím jazyce 2

  • Ústní zkouška ze společenskovědních předmětů (právo, psychologie, základy společenských věd)

 

Učební plán ročníkový

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk

2

2

1

2

7

Anglický jazyk 1

3

3

3

3

12

Konverzace AJ 1

2

1

1

1

5

Německý jazyk 2, Ruský jazyk 2

4

3

3

4

14

Základy společenských věd

1

1

1

0

3

Psychologie

1

0

0

0

1

Psychologie obchodování

0

1

0

0

1

Fyzika

1

0

0

0

1

Chemie

0

2

0

0

2

Biologie

1

0

0

0

1

Ekologie a recyklace odpadů

0

1

1

0

2

Matematika

3

3

3

4

13

Literární výchova a historie

2

2

2

3

9

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

1

1

1

0

3

Aplikační software

0

0

0

1

1

Zeměpis cestovního ruchu

2

2

-

-

4

Písemná elektronická komunikace

2

2

1

1

6

Ekonomika a účetnictví

2

2

2

3

9

Právní prostředí v ČR a EU

0

0

0

2

2

Marketing a management

0

0

1

1

2

Učební praxe

0

0

6

3

9

Praktická cvičení

0

0

1

1

2

Zbožíznalství

1

0

0

0

1

Finančnictví a poštovnictví

0

3

2

1,5

6,5

Technologie skladování

1

1

0

0

2

Manipulační technika

1

0

0

0

1

Logistika

1

2

2

1,5

6,5

Hospodářský zeměpis

2

1

1

1

5

Finanční gramotnost

1

1

0

0

2

Celkem v ročníku

34

34

33

34

135

 

Volitelné předměty:

Cizí jazyk 2 (NJ 2 nebo RJ 2) – žák si volí druhý cizí jazyk

Praktická cvičení (3. + 4. ročník)

Hospodářský zeměpis (3. + 4. ročník)

Odborná praxe

Žáci si zajišťují odbornou praxi sami. Je realizována ve 3. ročníku v rozsahu 4 týdnů v závěru školního roku, tj. v měsíci červnu.

Vysvědčení za 3. ročník obdrží žák po předložení potvrzení o vykonané praxi a odevzdání zadané seminární práce.

Využití týdnů

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Výuka dle rozpisu učiva

34

34

30

29

Kurzy*)

1

1

-

-

Projektové dny v odborných předmětech, cizích jazycích, mimořádné situace

1

1

1

 

Odborná praxe

   

4

 

Maturitní zkouška

     

2

Časová rezerva

1–4

1–4

1–5

1–2

Celkem

40

40

40

33

*) Sportovně turistický kurz, Adaptační kurz

 

Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou obsaženy v kompletním ŠVP, který je k nahlédnutí v sekretariátu školy.