Nahrávám...
Zpět

65-41-L/01 Gastronomie– dobíhající obor

65-41-L/01 Gastronomie– dobíhající obor

(denní forma vzdělávání)

Čtyřletý studijní obor je ukončený maturitní zkouškou, žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou a obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolvent může ucházet o studium na vyšší nebo vysoké škole daného oboru.

Do oboru vzdělávání mohou být přijati chlapci a dívky s ukončeným devátým ročníkem základního vzdělání. Další podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče, kterou posoudí a potvrdí příslušný praktický lékař na přihlášce ke vzdělávání. Bližší informace o přijímacím řízení naleznete ve školním vzdělávacím programu Gastronomie (profil absolventa).

Výuka teoretického vyučování a částečně i praktického vyučování je zajištěna v moderně vybavených učebnách školy. Praxe žáků probíhá na střediscích odborného výcviku – ve školní kuchyni, ve školní jídelně a u vyšších ročníků na pracovištích smluvních partnerů převážně v lokalitách Kladno, Slaný, Rakovník, popř. v Praze, po domluvě i v místě bydliště. Během odborného výcviku žáci pracují pod vedením učitelů odborného výcviku nebo instruktorů. Ve druhém a třetím ročníku je do výuky zařazena souvislá odborná praxe v celkovém rozsahu 5 týdnů. Za produktivní práci jsou žáci finančně odměňováni ve smyslu platných předpisů. Žáci s dobrými prospěchovými výsledky mohou absolvovat i zahraniční praxi nebo část odborného výcviku v zahraničí v německém Kreuthu. K oblíbeným akcím patří i zahraniční týdenní stáž do italského Cesenatica s výukou přípravy italských specialit.

V průběhu vzdělávání mají žáci možnost absolvovat odborná školení se získáním certifikátu a rozšiřovat si svoje dovednosti a znalosti, např. kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurzy zahraničních kuchyní, barmanský, baristický kurz aj. dle aktuální nabídky.

Absolvent tohoto oboru vzdělání připravuje pokrmy teplé a studené kuchyně, ovládá techniku obsluhy jídel a nápojů, sestavuje jídelní a nápojové lístky. Organizuje, zajišťuje a kontroluje zásobovací a odbytovou činnost, organizačně i ekonomicky zajišťuje gastronomické akce, připravuje podklady pro vyúčtování, koordinuje činnost pracovních týmů ve výrobě a odbytu.

Je schopen se domluvit ve dvou cizích jazycích.