Nahrávám...
Zpět

Změny v konání maturitní zkoušky – informace z MŠMT

 

Změny v konání maturitní zkoušky – informace z MŠMT

 

Dochází k posunutí maturitních zkoušek jako celku.

Změny ve společné části maturitní zkoušky

V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části MZ formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky s tím, že praktické zkoušky je možné na základě rozhodnutí ředitele školy realizovat až do 27. srpna 2021 (po předchozím doplnění praktického vyučování v průběhu měsíce července a srpna).

Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 23. července 2021. 

Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021.

Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Blíže k mimořádnému termínu viz dále v textu. Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ. Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách.

 

U DT byl již vydaným opatřením obecné povahy prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. Konkrétně u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,

u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),

u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.

Do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

 

Profilová část maturitní zkoušky

1. Nově platí, že písemné práce a písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat od 19. dubna 2021.

2. Nově se upravuje zkušební období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek. Posunuje se období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího období od 16. května do 25. června – nově od 1. června do 23. července 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. Tyto termíny ředitel určí do 31. března 2021. Nadále platí, že pro praktické zkoušky bylo zkušební.

3. Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky, nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.

V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. Toto pravidlo platí pouze: - pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021.

Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, - pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka). Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku. Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

4. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka - Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.

5. Dále byl upraven termín pro podávání žádostí o přezkoumání praktické zkoušky (termín bude stanoven na „20 dnů od vykonání praktické zkoušky“) a termín pro odevzdání přihlášek k opravné nebo náhradní zkoušce konané formou praktické zkoušky pro podzimní zkušební období (termín bude stanoven na „4 dny od vykonání praktické zkoušky, nejpozději však 31. srpna 2021“). Rovněž byl prodloužen termín konání opravné praktické zkoušky v podzimním období, a to do 30. září 2021 (standardně je stanoveno do 20. září)

 

Posunuté termíny konání maturitních zkoušek v souvislosti s uvedenými změnami stanoví ředitelka školy v termínu do 31. 3. 2021.