Nahrávám...
Zpět

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020 A INFORMACE O DISTANČNÍ VÝUCE

 

 

 

 

 

Oznámení o uzavření školy od 14. 10. 2020

S účinností od 14. 10. 2020 na základě rozhodnutí vlády přecházejí střední školy na distanční výuku. Toto opatření platí jak pro teoretické vyučování, tak i pro odborný výcvik, učební a odborné praxe žáků.

V období od 14. 10. do 23. 10. 2020 probíhá distanční výuka. Od 26. 10. do 27. 10. jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny opatřením MŠMT. Od 29. do 30. 10. navazují prázdniny podzimní. V období od 26. do 30. 10. distanční výuka probíhat nebude. Žáci se do školy vrátí nejdříve dne 2. listopadu 2020.

Distanční výuka je realizována jako synchronní, tj. přímá on-line komunikace mezi učitelem a žáky, podle mimořádného Covid-rozvrhu pro odborné a všeobecně vzdělávací předměty s přímou vazbou na maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku, příp. pokračující studium.

Mimo to je distanční výuka organizována pro ostatní předměty jako asynchronní, tj. sdílení a předávání studijních materiálů – prezentací, pracovních listů, úloh apod. prostřednictvím nástrojů Office 365.

V době distanční výuky je mimo provoz také domov mládeže.

Školní jídelna v období distanční výuky v provozu zůstává. Žáci, kteří se zúčastňují on-line vzdělávání, mohou odebírat obědy. Podmínkou je, že odebírající osoba nemá nařízenou karanténu.

Úřední hodiny sekretariátu a studijního oddělení jsou stanoveny od 8:00 do 13:00 h v pracovní dny. V případech, kdy je to možné, upřednostňujeme elektronickou či telefonickou komunikaci.

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na brzkou shledanou!

Zůstaňte s námi!

Ing. Jaroslava Pichová a zaměstnanci školy

 

 

Informace o distanční výuce Střední školy služeb a řemesel Stochov

 

Střední škola služeb a řemesel používá pro svoji distanční výuku propojený serverový systém školy se servery Microsoft Office 365. Systém Office 365 se používá jak k zadávání úkolů, a to buď formou sdílených úloh pomocí aplikace OneDrive, nebo pomocí e-mailové komunikace. Někdy jdou výuka a možnosti systému ještě hlouběji, protože je použit audiovizuální a chatovací systém Microsoft Teams, či sdílení pomocí Sharepoint. Výuka probíhá jak ve formě offline, kdy jsou úlohy zadávány jako domácí úloha, tak i online, za pomoci nástrojů Microsoft Teams, při nichž výuka běží vzdáleně s on-line přihlášenými žáky.

Škola disponuje též systémem Moodle, kde jsou uloženy převážně výukové materiály. Žáci používají pro všechny své přístupy uživatelská jména a hesla, jaké mají v prezenční výuce, protože celý systém pracuje v hybridním režimu, tj. hlavní a nosná část je postavena na On-Premise řešení školy a následně je formou federovaného spoje – ADFS, poskytnuta část síťové infrastruktury a propojena s Office 365. Díky tomu škola stále kontroluje průchod poštovní komunikace žáků (každý žák disponuje emailovou schránkou, s koncovou adresou školy), stejně jako jiná oprávnění, které není možno uskutečňovat pomocí portálu Office 365, ale výhradně správou uvnitř infrastruktury školní sítě. Pedagogičtí i administrativní pracovníci díky online vzdáleným připojením, nejsou limitovány přítomností na pracovišti, tj. ve třídách, ale agendu mají přístupnou odkudkoli. Toto spojení je konfigurováno na On-Premise řešení školní infrastruktury a umožňuje mimo jiné vzdáleně vést agendu – ekonomickou, administrativní, elektronickou, stejně jako učitelskou např. online známkování, docházku a obecné informace pro rodiče v aplikaci Bakaláři atp. Důležitou součástí jsou informace na školním webu www.ssars.cz, či komunikace pomocí sociální sítě Facebook.

Škola využívá vzdálený přístup a online spojení dnes a denně již řadu let. V této nelehké době tak škola změnila režim vnitrosíťový a intranetový, za režim plně vzdáleně internetový, a to jak pro administrativu, pedagogy, tak i pro žáky.

Rozhodnutí zakoupit, instalovat a používat Office 365 spolu s proškolením pedagogického sboru v rámci projektu Šablony pro SŠSaŘ v roce 2019, se ukázalo jako velmi prozíravé. Distanční výuka v letošním roce nás zastihla připravené a s žádnými zásadními problémy technického charakteru jsme se nepotýkali. Pravdou ovšem zůstává, že ani sebelepší technika a ovládání komunikačních technologií nenahradí osobní kontakt učitele s žáky při klasické výuce.

Pozitivem a cennou zkušeností zůstává, že dovednosti a elektronické materiály, využívané při dálkové výuce, budou učitelé používat i při výuce prezenční, ať už se jedná o dotazníky a kvízy, vytvořené v nástroji Forms, či sdílené materiály a úkoly v prostředí One Drive. Aplikace Teams v případě potřeby pak poslouží při komunikaci a synchronní výuce v období, kdy žáci či učitelé budou mít např. nařízenou karanténu.