Nahrávám...
Zpět

Informace o provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021 – výběr z metodického pokynu MŠMT

 

 

 

 

 

Informace o provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021 – výběr z metodického pokynu MŠMT

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (ZDE) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (ZDE).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

 

Výuka na středních školách probíhá distančním způsobem.

  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

  • Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Školní stravování

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

  • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd – po návratu k částečné prezenční výuce,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Distanční výuka v naší škole bude opět probíhat od 4. 1. 2021do odvolání:

  • jako synchronní

  • jako asynchronní

Pro distanční výuku platí opatření z předchozího období. Distanční výuka je pro žáky povinná.

Pro synchronní výuku bude předem žákům zasílána pozvánka k setkání příslušného týmu předmětu a třídy.

Výuka končících ročníků bude prioritně zaměřena na zvládnutí požadavků maturitních a závěrečných zkoušek.

Třídní učitelé komunikují s žáky svých tříd elektronicky, ponejvíce prostřednictvím e-mailu. Žáci, kteří se nemohou z důvodu nemoci či jiného závažného důvodu zúčastnit výuky, se omlouvají třídním učitelům nebo na záznamník školy.

Další informace k výuce zveřejníme koncem prvního lednového týdne.