Nahrávám...
Zpět

Organizační zajištění – přijímací zkoušky – šk. r. 2020/2021

 

 

 

 

 

Organizační zajištění – přijímací zkoušky – šk. r. 2020/2021

 

V návaznosti na zákon č. 258/2020 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zajištění prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 je nutné přijmou následující opatření v souvislosti se zajištění přijímacích zkoušek.

 

Termín konání přijímacích zkoušek:        první řádný termín: 3. května 2021

                                                                       druhý řádný termín: 4. května 2021

 

Uchazeči o střední vzdělání bude umožněna přítomnost na přijímacích zkouškách za těchto předpokladů:

  1. nevykazuje příznaky onemocnění COVID—19
  2. doloží před příjímací zkouškou potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole, a to provedeného nejdéle 7 dní před konáním přijímací zkoušky.

V případě zájmu o provedení testu na onemocnění COVID-19 je povinností základní školy tento test zajistit a vydat potvrzení o provedení testu s uvedením jména, identifikace školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení uchazeč předloží před konáním přijímací zkoušky.

 

Toto potvrzení může být nahrazeno   

  1. dokladem prokazujícím, že uchazeč onemocnění COVID-19 prodělal (onemocnění laboratorně potvrzené), uplynula doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotnických služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 za předpokladu, že od druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Žák má možnost testování požadovat i ve škole, kde bude přijímací zkoušku konat a na základě testování škola vydá doklad o výsledku testování.

V případě, že využijete možnost testování ve střední škole, dostavte se na místo konání zkoušky 45 minut před konáním první zkoušky (matematika) hlavním vchodem do školy z ulice S. K. Neumanna. Svůj zájem o testování sdělte nejpozději do 29. 4. 2021 p. Markupové (markupova@ssars.cz)

 

Doklady budou kontrolovány před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky.

 

Bez předložení dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

 

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka školy

 

Stochov, 13. dubna 2021