Nahrávám...
Zpět

23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu

NOVÁ KLEMPÍŘSKÁ HALA

LETÁK OBORU KL

Základní rámec pravidel pro využívání prostředků pro podporované obory Středočeským krajem-stipendia

VZPOMÍNKA NA PŘEDDISTANČNÍ VÝUKU ŘÍJEN 2020 - VIDEO

Učební obor KLEMPÍŘ

 

Během tříletého studia získáte výuční list v oboru na pracovním trhu velmi žádaném, s širokou škálou uplatnění absolventů.

Pro studium a nácvik praktických dovedností máme pro naše žáky připravenou zcela novou, unikátní a moderní klempířskou halu.

Vyučte se oboru u odborníků   

Naučí provádět stavební klempířské práce související se zastřešením a průčelím budov, tj. zhotovovat, montovat a udržovat prvky odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí, kovové krytiny střech, naučí se zhotovovat, montovat a opravovat výrobky pro klempířské konstrukce, volit materiály, polotovary, spojovací součásti, pomocné materiály a hmoty (např. pájky, tmely, lepidla, mazací prostředky apod.)

Základní rámec pravidel pro využívání prostředků pro podporované obory Středočeským krajem-stipendia

Obor je zařazen mezi podporované technické obory a podpořen stipendijním programem Středočeského kraje

VZPOMÍNKA NA PŘEDDISTANČNÍ VÝUKU ŘÍJEN 2020 - VIDEO

Základní údaje učebního oboru KLEMPÍŘ:

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní; střídání praktické a teoretické výuky v týdenních cyklech.

Podmínky přijetí: 

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

 • Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 a vyhláškou 353/2016 Sb. v platném znění
 • Je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • Do oboru vzdělávání jsou přijímáni pouze chlapci.
 • Přijímací zkoušky nekonají

Základní počet bodů je přidělen za dosažený průměrný prospěch v posledních třech pololetích předchozího vzdělávání. Další body získá žák za studijní výsledky v profilovém předmětu (cizí jazyk, chemie) v posledním ročníku studia. Pokud má žák v některém ze sledovaných pololetí snížené hodnocení z chování, naopak body ztrácí. Žák získává další body za umístění v soutěžích a olympiádách, které uvede na přihlášce.

 • Pro přijetí je stanoven minimální počet bodů, který musí uchazeč dosáhnout (vyhlašuje ředitelka školy v Kritériích pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 31. ledna
 • Vyhodnocení probíhá na základě bodovacího systému zpracovávaného počítačem.

 

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Závěrečná zkouška se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.) a příslušným prováděcím předpisem (vyhláška 47/2005 Sb.) a se skládá ze tří částí:

 • Písemné části
 • Praktické zkoušky
 • Ústní zkoušky

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí

Uplatnění absolventa

 • Zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování stavebních klempířský výrobků a konstrukcí v povolání a pozici stavební klempíř
 • Ruční a strojní zpracování plechů (pozinkované plechy, měď, hliník, titanzinek, anticorro)
 • Orientace ve stavební dokumentaci
 • Volba vhodných materiálů a technologických postupů
 • Samostatné podnikání v oboru stavební klempíř

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou
 • Možnost získání druhého výučního listu ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 66-53-H/01 Operátor skladování, 36-52-H/01 Instalatér

 

Praktické vyučování:

 • 1. ročník – nová školní moderní hala pro odborný výcvik klempířů
 • 2. a 3. ročník – školní hala a práce na zakázkách pod vedením učitelů odborného výcviku, pracoviště smluvních partnerů

Zahraniční stáže

Žáci mají jedinečnou možnost účastnit se stáže s rakouskou partnerskou školou LBS Mistelbach – Dolní Rakousko

 

 

 Sportovní a vzdělávací aktivity:

 • Během studia absolvuje žák několik odborných kurzů, kterými si rozšiřuje možnosti uplatnění na pracovním trhu
 • Adaptační kurz pro první ročníky je u nás samozřejmou tradicí
 • Sportovně turistický kurz absolvují žáci ve druhém ročníku
 • Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a kiosku
 • Nabízíme ubytování v domově mládeže s širokou nabídkou zájmové činnosti i pro neubytované žáky;
 • K dispozici je i posilovna
 • Těšit se může i na zajímavé exkurze např. u firmy Lindab nebo Krolan
 • V neposlední řadě se může žák během studia účastnit i školních nebo celostátních soutěží.
 • Soutěž odborných dovedností oboru klempíř, zařazená do projektu „České ručičky.

 

 • Od roku 2016 jsme pořadateli českého kola soutěže, z kterého postupují první 4 družstva do celostátního kola s mezinárodní účastí v Brně.

 

 • Přijďte rozšířit řady našich vítězných klempířských týmů a pokuste se získat plaketu „Zlatých ručiček“ spolu s oceněním „Nejlepší klempíř v ČR“.

Čekají na vás ale i divadelní a filmová představení, školní akce včetně těch sportovních, výlety aj.