Nahrávám...
Zpět

36-52-H/01 Instalatér

(denní forma)

Tříletý obor vzdělání pro chlapce zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,  vysvědčení o závěrečné zkoušce a dokladu o vykonání nové závěrečné zkoušky v rámci projektu ESF, který je platný v EU. Po úspěšném ukončení tříletého oboru má absolvent možnost přihlásit se do dvouletého nástavbového oboru vzdělání 64-41-L/51  Podnikání , který je zakončen maturitní zkouškou. Žáci oboru Instalatér konají  závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, v rámci projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání (více informací na www.nuov.cz)

Do oboru mohou být přijati chlapci, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a potvrdil příslušný praktický lékař a splní povinnou školní docházku. Více informací o přijímacím řízení naleznete v profilu absolventa školního vzdělávacího programu Instalatér.

Výuka probíhá v týdenních cyklech střídáním odborného výcviku a teoretického vyučování.

Pro výuku odborného výcviku jsou využívány učebny v areálu školy a ve vyšších ročnících jsou žáci přidělováni na externí pracoviště u firem, kde jsou finančně odměňováni dle platných předpisů.

Žáci se učí montáži potrubních systémů pro rozvody vody, odpadní  a kanalizační potrubí, potrubí pro vytápění, montáže rozvodů plynu, dále osazování zdravotně technických zařízení a zařizovacích předmětů.

V rámci odborného výcviku připravujeme žáky i v oblasti nových technologií, tj. svařování plastů, pájené a lisované spoje měděného potrubí, montáže předstěnových prvků.

Ve druhém ročníku organizujeme pro žáky kurs svařování plastů, ve třetím kurs svařování plamenem včetně pájení a lisování. Všichni úspěšní tak získají patřičná oprávnění potřebná v profesi instalatéra.

Žáci se seznamují s orientací ve stavební dokumentaci a volbou vhodných materiálů a technologických postupů.

Za účelem zvýšení profesního přehledu žáků jsou pro žáky organizovány odborná školení, prezentační akce firem a exkurze. Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit Mezinárodní Stavební veletrh FOR ARCH, spolupráci s výrobci plastových potrubních systémů, předváděcí akci profesionálního nářadí Rothenberger a další.

K úspěšným akcím se řadí také již tradiční účast na soutěžích odborných dovedností na kterých naši žáci získali již několik vynikajících výsledků.

V rámci výuky jsou realizovány drobné instalatérské práce u zákaznické veřejnosti.

Učební obor  instalatér je zařazen mezi podporované obory a formou stipendia při splnění kritérií dostávají žáci měsíční a pololetní finanční odměny, která za 3 roky studia může být až 24.000 Kč.

Absolvent oboru má možnost uplatnění v oblasti stavebnictví ve všech instalatérských