Nahrávám...
Zpět

36-67-H/01 Zedník

(denní forma)

Tříletý obor vzdělání pro chlapce zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,  vysvědčení o závěrečné zkoušce a dokladu o vykonání nové závěrečné zkoušky v rámci projektu ESF, který je platný v EU. Po úspěšném ukončení tříletého oboru má absolvent možnost přihlásit se do dvouletého nástavbového oboru vzdělání 64-41-L/51  Podnikání , který je zakončen maturitní zkouškou. Žáci oboru Zedník konají  závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, v rámci projektu Nová závěrečná zkouška realizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání.

Do oboru mohou být přijati chlapci, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a potvrdil příslušný praktický lékař a splní povinnou školní docházku. Více informací o přijímacím řízení naleznete v profilu absolventa školního vzdělávacího programu Zedník.

Výuka probíhá v týdenních cyklech střídáním odborného výcviku a teoretického vyučování.

Pro výuku odborného výcviku jsou využívány učebny v areálu školy a ve vyšších ročnících jsou žáci přidělováni na externí pracoviště u firem, kde jsou finančně odměňováni dle platných předpisů.

Žáci se učí zdění z klasických cihel a jiných materiálů, omítání, betonářské práce, montáže zateplovacích systémů, kladení podlahové dlažby a keramických obkladů.

Žáci se seznamují s orientací ve stavební dokumentaci, volbou technologických postupů, stavebními konstrukcemi a zvládají použití měřících přístrojů při vytyčování staveb.

V rámci výuky jsou realizovány drobné stavební práce.

Pro větší profesní přehled žáků jsou organizovány další akce: návštěva mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, účast na soutěžích odborných dovedností, odborná školení a semináře firem.

Učební obor  Zedník je zařazen mezi podporované obory a formou stipendia při splnění kritérií dostávají žáci měsíční a pololetní finanční odměny, která za 3 roky studia může být až 24.000 Kč.

Absolvent oboru Zedník má možnost uplatnění v oblasti stavebnictví ve všech zednických profesích.