Nahrávám...
Zpět

66-53-H/01 Operátor skladování

 

LETÁK OBORU OS

Učební obor OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

VZPOMÍNKA NA PŘEDDISTANČNÍ VÝUKU ŘÍJEN 2020 - VIDEO

Během tříletého studia získáte výuční list v oboru na pracovním trhu velmi žádaném.

Během tříletého studia získáte výuční list v oboru velmi žádaném na pracovním trhu.

Tříletá výuka probíhá v týdenních cyklech a je zaměřena na teoretické a praktické poznatky zvoleného oboru. Důraz je kladen na odborné předměty, praktickou přípravu i nezbytnou výuku cizích jazyků. Upřednostňujeme individuální přístup, kdy žáka krok za krokem provedeme danou problematikou od základních dovedností až na práh budoucího povolání. Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách, což je pro nás samozřejmostí stejně jako důraz     na  zdokonalování odbornosti našich pedagogů.

Žáci se naučí přijímat zboží a materiál různého sortimentu a připravovat ho k následné expedici a také vystavovat s tím spojené příslušné skladové doklady a faktury. Dále si pak osvojí vystavování poptávek, objednávek a vyřizování reklamací. Naučí se ošetřovat a správně skladovat svěřené zásoby.  Součástí vzdělávání je i získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačních prostředků používaných ve skladovém hospodářství, tj. motorových vysokozdvižných vozíků.

Odbornou praxi žáci provádějí ve skladech výrobních firem nebo e-shopů, s nimiž naše škola spolupracuje. Teoretické znalosti pak prací ve skladovém evidenčním systému DUEL v učebnách

školy.

 Základní údaje učebního oboru:

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní; střídání praktické a teoretické výuky v týdenních cyklech.

Podmínky přijetí: 

Přesná kritéria pro přijetí zveřejní ředitelka školy vždy do 31. ledna pro následující školní rok na webových stránkách školy.

 • Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 a vyhláškou 353/2016 Sb. v platném znění
 • Je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • Do oboru vzdělávání jsou přijímáni chlapci a dívky.
 • Přijímací zkoušky nekonají

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek na základě bodovacího systému zpracovávaného Základní počet bodů je přidělen za dosažený průměrný prospěch v posledních třech pololetích předchozího vzdělávání. Další body získá žák za studijní výsledky v profilovém předmětu (cizí jazyk, chemie) v posledním ročníku studia. Pokud má žák v některém ze sledovaných pololetí snížené hodnocení z chování, naopak body ztrácí. Žák získává další body za umístění v soutěžích a olympiádách, které uvede na přihlášce.

 • Pro přijetí je stanoven minimální počet bodů, který musí uchazeč dosáhnout (vyhlašuje ředitelka školy v Kritériích pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení do 31. ledna
 • Vyhodnocení probíhá na základě bodovacího systému zpracovávaného počítačem.

 

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci, pokud splní kritéria a dosáhnou stanovaného limitu bodů pro přijetí, se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit. 

pololetích předchozího vzdělávání. Další body získá žák za studijní výsledky v profilovém předmětu (cizí jazyk, chemie) v posledním ročníku studia. Pokud má žák v některém ze sledovaných pololetí snížené hodnocení z chování, naopak body ztrácí. Žák získává další body za umístění v soutěžích a olympiádách, které uvede na přihlášce.

Po vyhodnocení výsledků seřadí uchazeče počítač podle získaných bodů a škola přijme plánovaný počet žáků. Další žáci se stanou náhradníky, které škola postupně v pořadí osloví okamžitě, jakmile se některý z přijatých žáků rozhodne nenastoupit.

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Závěrečná zkouška se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.) a příslušným prováděcím předpisem (vyhláška 47/2005 Sb.) a se skládá ze tří částí:

 

 • Písemné části
 • Praktické zkoušky
 • Ústní zkoušky

 

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

 

Uplatnění absolventa

 • ve firmách a obchodech, které ke své činnosti provozují sklady
 • Znalosti a praktické dovednosti v oblasti technologie skladování zboží (příjem a uskladnění zboží; příprava a expedice zboží)
 • Znalost sortimentních skupin zboží, jejich uskladňování a ošetřování
 • Zpracování písemností při obchodním styku i skladovém hospodářství za využití výpočetní techniky
 • Praktické dovednosti v reálném provozu skladů a logistických center smluvních partnerů
 • Obsluha manipulační techniky

Možnost dalšího vzdělávání absolventa:

 • Po získání výučního listu se absolvent může ucházet o přijetí na nástavbové studium – obor 64-41-L/51 Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.
 • Možnost získání druhého výučního listu  ve zkráceném studiu za 1 rok v oborech: 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 23-55-H/01 Klempíř pro stavební výrobu, 36-52-H/01 Instalatér

Praktické vyučování:

 • 1. ročník – moderně vybavené odborné učebny a cvičný sklad v budově školy
 • 2. a 3. ročník – pracoviště smluvních partnerů (sklady, supermarkety)

 

Odborné kurzy ukončené osvědčení

 • Obsluha manipulační techniky
 • Obsluha vysokozdvižných vozíků

Sportovní a vzdělávací aktivity: