Nahrávám...
Zpět

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání

(dvouleté denní studium)

Obor vzdělání Podnikání má na naší škole dlouhodobou tradici, stejně tak jeho dálková forma. Je velmi oblíben a každý rok hojně vyhledáván.

Do oboru vzdělávání jsou přijímáni chlapci i dívky s ukončeným tříletým odborným vzděláním, tzn. s výučním listem, kteří splňují podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru. Více informací o přijímacím řízení se dozvíte v profilu absolventa školního vzdělávacího programu Podnikání.
Absolvent je připraven k provozování a řízení vlastní firmy především v oblasti, pro kterou získal výuční list v předchozím vzdělávání, ale i jiných. Velmi dobře se uplatní i při výkonu provozně ekonomických, obchodních a administrativních činností jak v soukromém sektoru, tak i ve státní sféře. Získané maturitní vysvědčení absolventa opravňuje k dalšímu studiu na vyšších či vysokých školách.

Během dvouletého vzdělávání se žáci seznamují jak s předměty všeobecného charakteru tak odborného. Z odborných předmětů se jedná především o ekonomiku, účetnictví, marketing, informatiku a jiné. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Svoje teoretické znalosti si žáci ověří mezi prvním a druhým ročníkem na čtrnáctidenní souvislé odborné praxi. Odborná praxe probíhá na odborném pracovišti, které si žáci sami volí.

V souvislosti s odborným vzděláváním žáci navštíví Českou národní banku, Burzu cenných papírů v Praze, Eurocentrum, seznámí se s činností úřadu práce a bank ve spolupráci s odborníky z praxe. Pro rozšíření znalostí všeobecného charakteru navštíví řadu divadelních a filmových představení, výstavy, muzea a jiné dle aktuálních potřeb a možností.

V průběhu vzdělávání nabízíme řadu zajímavých jazykových pobytů např. týdenní v Anglii, jedno až třídenní v Německu, Rakousku, Belgii a Lucembursku s návštěvou institucí EU. Tyto pobyty prohlubují jazykové dovednosti žáka.

Během vzdělávání zpracovávají žáci různé tematicky zaměřené seminární práce, které zároveň prezentují a obhajují před komisí odborných vyučujících. Zároveň si takto ověřují své znalosti a dovednosti a připravují se tím na praktickou maturitní zkoušku.