Nahrávám...
Zpět

65-42-M/01 Hotelnictví

65-42-M/01 Hotelnictví

 

 

(denní forma vzdělávání)

Obor vzdělání  Hotelnictví je nejmladším oborem v naší škole, první žáky do tohoto oboru jsme přijímali v září roku 2008, v roce 2012 jsme se rozloučili s prvními absolventy.

Do oboru vzdělávání jsou přijímáni chlapci i dívky s ukončeným devátým ročníkem základního vzdělávání, kteří splňují podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. Více informací o přijímacím řízení se dozvíte v profilu absolventa školního vzdělávacího programu Hotelnictví.
Absolventi oboru najdou uplatnění ve středních obchodně provozních pracovních místech ve službách stravovacích, ubytovacích či informačních, ve službách cestovního ruchu, v lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích i při průvodcovské činnosti.
Absolventi jsou připravování k výkonu odborných činností v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele, příp. podnikatele.

Během vzdělávání se žáci 1. a 2. ročníku seznamují zejména formou praktických cvičení se základy technologie přípravy pokrmů a technikou obsluhy a služeb. Výuka probíhá v moderně vybavených cvičných kuchyňkách a učebně stolničení. Svoje teoretické znalosti si žáci ověří během druhého a třetího ročníku na souvislých odborných praxích a zároveň ve 3. ročníku probíhá každý týden jednodenní učební praxe na odborných pracovištích, které si žáci opět sami volí a s nimiž škola uzavírá smlouvu o výkonu učební praxe . V případě zájmu mohou žáci absolvovat týdenní studijní stáž v Itálii ,kde získají certifikáty odbornosti v přípravě pizzy, těstovin, kávy, aj. V průběhu vzdělávání nabízíme žákům  řadu kurzů (barmanský, degustace vín, vyřezávání zeleniny, studené kuchyně, kávy, čaje), které pořádá škola ve spolupráci s odborníky z praxe. Škola rovněž uvolní žáky, kteří nemají prospěchové a výchovné problémy, z výuky, pokud mají sjednanou odbornou stáž v měsících červnu nebo září mimo ČR (např. Řecko, Německo, Rakousko, Itálie).

V průběhu vzdělávání nabízíme řadu zajímavých jazykových pobytů (týdenní v Itálii,jedno až třídenní v Německu, Rakousku, Belgii a Lucembursku s návštěvou institucí EU), četné exkurze odborné (Letiště Praha, Burza CP Praha, ČNB), firemní prezentace (Nowaco, pivovary), odborné přednášky a semináře (Žofínské fórum na téma Cestovní ruch), aj.  Spolupracujeme s Cestovní a vzdělávací agenturou Výuka Jinak, která se specializuje na průvodcovské služby (praktické odborné exkurze po Praze) a se Středočeským krajem, kde jsme se zúčastňujeme jeho projektu „Propagace turistických destinací – ROAD TRIP“.

Během vzdělávání zpracovávají žáci různé tematicky zaměřené seminární práce, které zároveň prezentují a obhajují před komisí odborných vyučujících. Zároveň si takto ověřují své znalosti a dovednosti a připravují se tím na praktickou maturitní zkoušku.

V rámci sportovních a vzdělávacích aktivit se naši žáci zúčastňují sportovně turistického kurzu, lyžařského kurzu, ekologicky zaměřeného Dne země, školních výletů a jiných.

Během prvních čtyř let se určitě podařilo naplnit vše, co se od tohoto oboru vzdělání očekává nejen ze strany školy, vyučujících, ale a to především i ze strany žáků.