Nahrávám...
Zpět

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování

(denní forma)

Tříletý učební obor vhodný pro dívky i chlapce, který je zakončený závěrečnou zkouškou podle jednotného zadání v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání. Absolventi obdrží výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a doklad o vykonání zkoušky platný v EU.

Podmínkou k přijetí do tohoto učebního oboru je zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem a splnění povinné školní docházky.

Informace o přijímacím řízení jsou uvedeny v profilu absolventa Školního vzdělávacího programu oboru Operátor skladování.

Studiem žáci získají znalosti a praktické dovednosti v oblasti technologie skladování zboží (příjem a uskladnění zboží; příprava a expedice zboží podle požadavků odběratelů včetně evidence a zpracování příslušných dokladů v programu pro vedení skladového hospodářství). Žáci se v rámci přípravy na zvolenou profesi školí v obsluze manipulační techniky. Úspěšní absolventi získají oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Teoretická výuka probíhá v učebnách školy. Odborný výcvik v 1. ročníku konají žáci v odborné učebně a cvičném skladu v budově školy, od druhého ročníku pracují v externích pracovištích (skladech, supermarketech). Za produktivní práci jsou odměňováni podle platných předpisů.

Absolventi tohoto učebního oboru najdou uplatnění ve všech firmách a obchodech, které ke své činnosti provozují sklady.

Po úspěšném zakončení tříletého učebního oboru se mohou přihlásit do dvouletého nástavbového studia Podnikání (64-41-L),  zakončené maturitní zkouškou.