Nahrávám...
Zpět

Stanovy sdružení rodičů

Stanovy

Stanovy  spolku zřízeného ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČÁST I.
Základní ustanovení

Název spolku: Sdružení rodičů při SŠSaŘ Stochov,

Sídlem spolku: je Stochov, ul J. Šípka 187, 273 03

 

ČÁST II.
Účel a cíl spolku

Základním cílem činnosti spolku je všestranná péče o žáky a zlepšování jejich pracovních a životních podmínek v souladu s výchovně vzdělávací koncepcí školy.

Činnost spolku:
získávat finanční prostředky a shromažďovat je na účtu spolku;
prohlubovat spolupráci školy s rodiči žáků;
vyhledávat sponzory;
podílet se finanční podporou na zlepšení materiálních podmínek pro výuku;
zúčastňovat se organizačně a finančně přípravy sportovních, kulturně výchovných a mimoškolních akcí;
podporovat volnočasové aktivity žáků v rámci programů primární prevence;
spolupracovat při zajišťování, organizování a financování soutěží a exkurzí ke zvýšení klíčových kompetencí a znalostí žáků.

 

ČÁST III.
Zásady členství, práva a povinnosti členů

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát fyzická i právnická osoba, která se chce podílet na jeho činnosti v souladu s cílem spolku, která souhlasí se stanovami a splní podmínky pro přijetí za člena.

Prvními členy spolku jsou bez dalšího členové přípravného výboru.
Přijetí nových členů spolku podléhá schválení Správní radou na základě písemné přihlášky.
Členové spolku mají právo podílet se na jeho chodu, právo být voleni do orgánů spolku a právo volit zástupce do těchto orgánů.
Členové spolku mají právo být informování o činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a podněty k činnosti.
Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky k termínu určenému Správní radou.
Členové spolku jsou povinni jednat ve shodě se Stanovami spolku, řádně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve spolku.

 

ČÁST IV.
Orgány spolku

1. Sbor aktivistů

Sbor aktivistů je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořen všemi členy spolku.
Sbor aktivistů zasedá nejméně jedenkrát ročně a svolává jej předseda Správní rady.

Předseda je povinen svolat Sbor aktivistů požádá-li o to nejméně jedna třetina členů spolku, a to do 30 dnů ode dne převzetí žádosti od členů.

Každý člen musí být vyrozuměn o zasedání Sboru aktivistů alespoň 15 dní před jeho konáním.

K přijetí rozhodnutí Sboru aktivistů je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

Do působnosti Sboru aktivistů patří:

měnit a doplňovat Stanovy spolku;
projednávat koncepci činnosti spolku;
projednávat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;
rozhodovat o zániku spolku, jmenovat likvidátora, rozhodovat o majetkovém vypořádání;
stanovit výši příspěvků členů a jejich použití.

2. Rada aktivistů
Rada aktivistů je tvořena zástupci jednotlivých tříd SŠSaŘ Stochov z řad rodičů nebo zletilých žáků. Každá třída má jednoho až dva zástupce. Předkládá podněty Sboru aktivistů a předává informace rodičům. Rada aktivistů se schází společně se Správní radou a Kontrolní komisí.

3. Správní rada
Členové Správní rady jsou voleni Sborem aktivistů na období 4 let. Počet členů Správní rady je pět, dva z nich jsou zástupci školy a tři zástupci rodičů nebo zletilých žáků.

Do působnosti Správní rady patří:

zabezpečovat plnění úkolů stanovených Sborem aktivistů;
projednávat a schvalovat hospodaření spolku;
volit a odvolávat Předsedu z řad členů Správní rady;
rozhodovat o přijetí nových členů spolku a jejich vyloučení;
rozhodovat o dočasném použití volných finančních prostředků;
rozhodovat o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí.

4. Předseda správní rady
Předseda je volen Správní radou na období 4 let.

Předseda je statutárním orgánem spolku. Je oprávněn jednat jménem spolku samostatně. Podepisování úkonů činěných jménem spolku se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku připojí předseda svůj podpis.

Do působnosti předsedy patří:

svolávat a řídit jednání Rady aktivistů a Správní rady;
rozhodovat o záležitostech spolku na základě rozhodnutí a doporučení Správní rady;
zajistit provedení rozhodnutí Sboru aktivistů;
hospodařit s prostředky spolku na základě rozhodnutí a doporučení Správní rady;
zajistit vedení účetnictví;
jednat jménem spolku s vedením školy.

5. Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Je tvořena třemi členy, zástupci rodičů nebo zletilými žáky, kteří jsou voleni Sborem aktivistů na 4 roky. Kontrolní komise vykonává dohled nad řádným vedením záležitostí spolku v souladu se stanovami a právními předpisy.

 

ČÁST V.
Zásady hospodaření

1. Zdroje spolku:

příspěvky rodičů odsouhlasené Sborem aktivistů
sponzorské dary právnických a fyzických osob
dotace státu, města
výtěžek z akcí spolku

2. Použití prostředků:

příspěvky na adaptační a lyžařský výchovně výcvikový kurz prvních ročníků a na sportovně turistický kurz druhých ročníků;
příspěvky na zakoupení nadstandardních učebních pomůcek, nástěnných map, CD nosičů, sportovních potřeb, knih, časopisů;
příspěvky na zkvalitnění výuky výpočetní techniky – nákup hardware, software, provoz internetu, vizualizérů, grafických karet;
příspěvky na akce primární prevence, financování besed, přednášek, prezentací;
příspěvky na sportovní a mimoškolní činnost – vstupné, doprava, dresy;
nákup odměn za sportovní a jiné soutěže;
příspěvky na organizaci maturitního plesu;
účelově vázané sponzorské dary;
další použití v závislosti na návrzích rodičů po odsouhlasení Sborem aktivistů

 

ČÁST VI.
Zánik spolku

spolek zaniká:

rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku;
rozhodnutím soudu (§ 268 OZ).

 

ČÁST VII.
Závěrečná ustanovení

1. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

2. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolku.

 

 

Ve Stochově dne 14. 4. 2015