Nahrávám...
Zpět

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve Střední škole služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 (dále jen SŠSaŘ Stochov) je
příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem, která je zřízena pro výchovu k
povolání. Přitom usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany
osobních údajů. V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o zásadách, podle kterých
SŠSaŘ Stochov zpracovává osobní údaje žadatelů, žáků, účastníků, lektorů, dodavatelů,
odběratelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob (dále jen subjekt), a přístupu
SŠSaŘ Stochov ke zpracování a ochraně osobních údajů.

1. Úvodní informace

1.1. SŠSaŘ Stochov v roli správce zpracovává osobní údaje subjektů v rámci naplňování
úkolů souvisejících s realizací, administrací a implementací programů, aktivit a
agend uvedených ve Zřizovací listině SŠSaŘ Stochov, dále pak v rámci svého
vnitřního řízení, kdy zejména zpracovává osobní údaje žáků, zaměstnanců a
pracovníků na dohody v souvislosti s jejich smluvním vztahem k SŠSaŘ Stochov.
1.2. SŠSaŘ Stochov ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen GDPR).
1.3. Subjekt osobních údajů poskytuje SŠSaŘ Stochov své osobní údaje zákonným
způsobem v závislosti na účelu jejich zpracování:


a. pro splnění právních povinností SŠSaŘ Stochov,
b. pro splnění úkolů SŠSaŘ Stochov prováděných ve veřejném zájmu,
c. pro účely oprávněných zájmů SŠSaŘ Stochov,
d. pro splnění smlouvy mezi subjektem a SŠSaŘ Stochov,
e. pro jiné účely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.
1.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován
v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul. SŠSaŘ Stochov
přijímá souhlas subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a
jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným
potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má
právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
předcházejícího zpracování osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve
uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů
informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

 


2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů

2.1. Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité,
výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem,
který je s těmito účely neslučitelný. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje
zejména za účelem naplnění úkolů definovaných zřizovatelem ve Zřizovací listině
SŠSaŘ Stochov.
2.2. SŠSaŘ Stochov dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých
smluvních vztahů, vedení účetnictví a personální a mzdové agendy.

 3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. SŠSaŘ Stochov shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie
osobních údajů subjektů:

3.1.1. adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, email, doručovací adresu,
bankovní údaje
3.1.2. popisné osobní údaje – zejména údaje subjektu vztahující se k řešené
agendě, smluvnímu vztahu
3.1.3. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se
zpravidla zdravotního stavu či sociální situace subjektu, a dále údaje týkající
se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, a to vždy v případech, kdy to
SŠSaŘ Stochov ukládají příslušné právní předpisy
3.1.4. jiné údaje – např. fotografie, kamerové záznamy

 

 


4. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba
jejich uložení u SŠSaŘ Stochov

4.1. SŠSaŘ Stochov zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či automatizovaným
způsobem a zabezpečeně je uchovává v listinné či elektronické podobě po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem. V návaznosti na účel zpracování jsou
některé osobní údaje subjektu vedeny v informačních systémech SŠSaŘ Stochov
(např. spisová služba, aplikační informační systémy).

 


5. Předání osobních údajů

5.1. SŠSaŘ Stochov může získané osobní údaje subjektu, včetně údajů citlivých, předat
třetí osobě jen na základě zákonného titulu, zejména pro splnění úkolu vyplývajícího
z právního předpisu. O jednotlivých případech předávání je subjekt informován
v rámci Oznámení o zpracování osobních údajů pro příslušný účel zpracování.
5.2. Se souhlasem subjektu, resp. v případě, že účinně nevznese námitku po obdržení
oznámení, mohou být jeho osobní údaje předány i dalším subjektům.

 


6. Práva subjektu osobních údajů

6.1. Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od SŠSaŘ Stochov veškeré informace o
zpracování jeho údajů, a to stručným, srozumitelným a snadno přístupným
způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
6.2. Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údajů, získávají přímo od něho, poskytne
mu SŠSaŘ Stochov v okamžiku získávání osobních údajů tyto informace:


. totožnost a kontaktní údaje správce,
. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro jejich
zpracování,
. oprávněné zájmy správce v případě, že je zpracování založeno na tomto
zákonném titulu,
. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného
zpracovatele,
. případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci včetně odkazu na vhodné záruky,. skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a
zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných
důsledků neposkytnutí těchto údajů,
. skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování
pro subjekt údajů,
. dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy u SŠSaŘ Stochov, nebo není-li ji
možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby,
. existenci práva požadovat od SŠSaŘ Stochov přístup k osobním údajům,
týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost
údajů;
. pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva
odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
. možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů-


 

6.3. Pokud SŠSaŘ Stochov hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je
účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným
dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu.
6.4. SŠSaŘ Stochov nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat
tehdy, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.
6.5. Pokud provádí SŠSaŘ Stochov zpracování nezbytné pro splnění své právní
povinnosti nebo svého úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu své
pravomoci, může poskytnout informace subjektu údajů také zveřejněním informací
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6.6. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu SŠSaŘ Stochov
stejné informace a navíc:


. kategorie dotčených osobních údajů,
. zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda
údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
6.7. SŠSaŘ Stochov nebude v případě získání osobních údajů od někoho jiného, než je
subjekt údajů, uplatňovat informační povinnost, pokud je získávání nebo
zpřístupnění výslovně stanoveno právním předpisem, který se na SŠSaŘ Stochov
vztahuje.
6.8. Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že SŠSaŘ Stochov jako
správce nebo jiná osoba, která pro SŠSaŘ Stochov zpracovává osobní údaje,
provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR, může požádat o
vysvětlení nebo požadovat, aby SŠSaŘ Stochov nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav. Nevyhoví-li SŠSaŘ Stochov nebo příslušný zpracovatel žádosti, může
se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž
právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím není
dotčeno.
6.9. Subjekt osobních údajů má tato další práva:
6.9.1. získat od SŠSaŘ Stochov, jsou-li pro to splněny podmínky, informace o
zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje

 

 správce, o účelech zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a
zákonném základu pro zpracování, o případných příjemcích osobních údajů
a další informace, nezbytné pro zajištění transparentního a korektního
zpracování jeho osobních údajů);
6.9.2. získat od SŠSaŘ Stochov přístup k osobním údajům, tj. získat od SŠSaŘ
Stochov potvrzení o tom, zda tato zpracovává osobní údaje, které se ho
týkají, a je-li tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat přístup k
těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu;
6.9.3. na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných
osobních údajů;
6.9.4. na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky,
např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány
nebo se jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas,
na jehož základě byly osobní údaje zpracovány;
6.9.5. na omezení zpracování osobních údajů SŠSaŘ Stochov, jsou-li splněny
zákonné podmínky;
6.9.6. na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se ho týkají a
které SŠSaŘ Stochov poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu;
6.9.7. vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování
osobních údajů, které se ho týkají;
6.9.8. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč.
profilování, neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy
automatizované zpracování ukládá právní předpis;
6.9.9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


6.10. SŠSaŘ Stochov je oprávněno vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání
žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci.
6.11. SŠSaŘ Stochov je oprávněno v případech, které vymezuje právní předpis, za
poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu požadovat
přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 


 

7. Závěrečná ustanovení

 

7.1. Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních
údajů získat osobně, případně způsobem, při kterém se zajistí dostatečná
identifikace subjektu. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů
se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu info@ssars.cz, případně datové
schránky tj.: 7fkxb9e.