Nahrávám...
Zpět

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Na třídních schůzkách dne 26.11.2015 byl rodičům žáků 1. ročníků zadán krátký dotazník. Většina rodičů jej vyplnila na místě, některé dotazníky se vrátily se zpožděním, protože si je rodiče vzali domů. Hodnoceno bylo 50 dotazníků. Všem rodičům za vyplnění děkuji.

Rozbor odpovědí a hodnocení:

Hlavním cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, jak jsou rodiče obeznámeni se školním programem primární prevence, s aktivitami školy v oblasti prevence, zda sledují záložku primární prevence na školním webu, zda vědí, na koho se ve škole mohou obrátit v případě potřeby a zda sami hovoří se svými dětmi o rizicích, spojených s užíváním návykových látek.

Je potěšující, že přes 80% rodičů zná školní preventivní program a souhlasí s ním. Věřím, že i zbývající rodiče se dodatečně se školním preventivním programem seznámili. Dále je velmi důležité, že rodiče sami se svými dětmi na téma škodlivosti návykových látek hovoří. Odpověď ANO označilo 100% rodičů. Je to velmi potřebné, protože děti tráví více svého času doma s rodiči, než ve škole s učiteli.

Působení školy:

Škola využívá všechny možnosti, které v oblasti prevence rizikového chování má. V průběhu školního roku se uskuteční aktivity, přednášky, besedy s tematikou prevence. Zveme odborníky z oblasti užívání návykových látek, šikany, kyberšikany, péče o zdraví, hazardu atd. O konání akcí se lze dočíst v záložce primární prevence na školním webu a též na školním facebooku. V této záložce naleznete i rady a kontakty na odborníky.

Jakékoliv známky rizikového chování jsou neprodleně řešeny třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence a ředitelkou školy. V případech prokázaného užívání a distribuce drog dochází v souladu se školním řádem k okamžitému vyloučení přistiženého žáka ze školy.

Za nejúčinnější preventivní působení je považována zájmová činnost dětí a jejich zapojení do sportovních, uměleckých, oddychových, společensky prospěšných a jiných aktivit. Ty jsou dětem ve škole též nabízeny, každý si může vybrat a zúčastnit se.

Závěr:

Všichni odpovědní pracovníci školy jsou připraveni pomoci žákům i jejich rodičům při řešení jakýchkoliv problémů, spojených s výchovou a vstupem do dospělosti. Věřím, že spoluprací rodičů a školy se u většiny dětí podaří odvrátit rizika, která dnes na mladé lidi číhají a že na školní léta zůstanou všem jen radostné vzpomínky.

Statistiku odpovědí v dotazníku naleznete zde.

Ve Stochově 16.12.2015

Mgr. Jana Šímová
školní metodik prevence