Nahrávám...
Zpět

Informace pro žáky a rodiče č. 2 ze dne 25. 3. 2020

Informace pro žáky a rodiče č. 2 ze dne 25. 3. 2020

 1. Distanční výuka teorie i praxe pro všechny obory bude probíhat i nadále. Všichni žáci i učitelé používají výhradně služební /školní e-maily a pracují v prostředí Office 365. Zatím nejčastějším nástrojem pro sdílení dokumentů je OnDrive. Pro jeho správné pochopení můžete využít:

  https://www.youtube.com/watch?v=2bcriGzXX3s).

  V případě, že někdo nemá možnost zpracovávat úkoly prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, informuje třídního učitele, který zajistí předávání úkolů jiným způsobem. Materiály pro výuku a úkoly budou předávány po dohodě v písemné podobě na vrátnici školy.

   

 2. Připomínám, že technickou podporu a pomoc s Office 365 mají na starosti naši ITS – Mgr. Dundr, Ing. Řezníček a Mgr. Hoskovec.

   

 3. Distanční výuka je jednou z řádných forem výuky dle školského zákona. Nahrazuje po dobu nezbytně nutnou řádnou denní výuku. Zdůrazňuji, že jarní prázdniny skončily ke dni 13. 3. Od 16. března máte opět školní povinnosti.

   

 4. Zadávané úkoly zpracovávejte průběžně a dodržujte termíny plnění. Splněné úkoly jsou dokladem, že jste učivo zvládli. Učitelé vybírají tzv. základní učivo a zaměřují se na podstatné a stěžejní dovednosti a znalosti. Nesplnění zadaných úkolů bude naopak klasifikováno známkou „nedostatečnou“. Nekomplikujte si tedy ještě sami již tak velmi komplikovaný průběh 2. pololetí tohoto školního roku.

   

 5. Po návratu do školy rozhodně nebude všechno učivo probíráno znovu. O způsobu prozkoušení látky z distančního vzdělávání vás budou informovat vaši učitelé. Zvýšený důraz věnujte maturitním předmětům a předmětům s vazbou na závěrečnou zkoušku.

   

 6. Učitelé zadávají práci žákům, evidují plnění zadaných úkolů. Žáky jednotlivých tříd, kteří nereagují na jimi zadané úkoly, hlásí třídním učitelům. Třídní učitelé shromažďují informace o žácích, kteří nereagují na e-mail a neplní zadané úkoly. Důvody TU zjišťují prostřednictvím telefonu přímo u zletilých žáků nebo zákonných zástupců, pokud tito nereagují na e-mailovou komunikaci. Žáky, příp. zákonné zástupce, kteří ani takto nezareagují, bude ředitelka školy obesílat písemně.

   

 7. Upozorňuji na nezbytnost omluvit se třídnímu učiteli v případě, že nebudete schopni z vážných důvodů (zdravotních aj.) dočasně plnit zadané úkoly. Třídní bude informovat jednotlivé učitele.

   

 8. Nikdo dnes přesně neví, jak dlouho budou školy uzavřeny, dle krizové štábu se návrat žáků do škol předpokládá v druhé polovině května. Proto dojde k úpravě maturitních zkoušek a možná i zkoušek závěrečných.

   

 9. Věřím, že všichni maturanti už vědí o zrušení písemných prací z českého a cizích jazyků. Maturitu budou žáci konat 21 dnů po návratu do škol, nejprve didaktické testy, poté ústní zkoušky. Pokud se žáci vrátí po 1. červnu, nebudou maturitu konat vůbec a maturitní vysvědčení bude obsahovat průměrnou klasifikaci za 3 poslední pololetí. Upřímně věřím, že k této variantě nedojde! Někteří jste byli klasifikováni v pololetí známkou „nedostatečnou“ nebo jste obdrželi „neklasifikaci“. To znamená v obou případech komisionální zkoušku za toto pololetí. Pro všechny žáky navíc platí, že je zapotřebí řádně dokončit poslední ročník studia.

   

 10. To samé platí i pro končící tříleté učební obory. Pokud se žáci vrátí do školy až po 1. červnu, nebudou konat závěrečné zkoušky. Známky na výučním listu vzniknou jako průměr tří pololetí. Proto je třeba mít vyřešené i pololetí první, uzavřené bez „nedostatečných“ a „neklasifikací“. Tato varianta je krajním řešením a rozhodně je třeba se na zkoušky řádně připravit.

   

 11. Žáci třetího ročníku učebních oborů, kteří si podali přihlášku na nástavbové studium, budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 14 dní po návratu do školy. Z tohoto důvodu bude vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího kola odloženo až k termínu vyhodnocení testů. Pro přijímací zkoušky se bude konat pouze 1 kolo přijímací zkoušky + náhradní termín.

   

 12. Do konce školního roku, tj. do 31. 8. se ruší veškeré zahraniční praxe a stáže, a to včetně výjezdu v rámci programu Erasmus +. Ruší se odborné praxe pro obory kosmetické služby, hotelnictví a podnikání v měsíci květnu a červnu. O jejich náhradě se dozvíte po návratu do školy. Ruší se současně Přebor stavebních škol v in line bruslení i sportovně turistický kurz pro druhé ročníky.

  Zaplacené zálohy budou vráceny na účty plátců. V případě, že někdo bude žádat vrácení platby hotově, vyzvedne si ji po skončení nouzového stavu na ekonomickém oddělení školy.

   

 13. Závěrem mi dovolte poděkovat všem žákům, kteří přistoupili zodpovědně k dálkovému vzdělávání, i všem rodičům za podporu a pochopení. Naše vzájemná spolupráce je v této době ještě více nezbytná pro úspěšné zvládnutí středoškolského učiva.

   

 14. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kteréhokoliv zaměstnance školy nebo přímo na mě.

 

Ing. Jaroslava Pichová

ředitelka SŠSaŘ Stochov

J. Šípka 187

273 03 Stochov

mobil: 601 383 711

e-mail: pichova@ssars.cz

http: www.ssars.cz