Nahrávám...
Zpět

Školní řád a dodatek

 

Školní řád a dodatek školního řádu ke stažení:

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu

 

 

 

Školní řád

pro žáky a studenty denního a dálkového studia

 

Identifikace a údaje školy

 

Název školy:                           Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Adresa:                                   J. Šípka 187, 273 03 Stochov

Zřizovatel                               Středočeský kraj

IČO školy                               00873306

IZO školy                               107820102

REDIZO školy                        600007022

Ředitelka (statutární                Ing. Jaroslava Pichová

zástupce)                               

 

Střední škola, která zajišťuje přípravu pro výkon povolání a odborných činností odpovídající příslušným

učebním a studijním oborům.

 

Kontaktní údaje:

Telefon                                   + 420 312 651 269, +420 312 651 338, 311 549 2xx (311549 214 ředitelna; 311 549 203 stravenky; 311 549 218 sborovna)

Mobil                                      + 420 725 925 718

Fax                                         + 420 312 651 338

E-mailová adresa:                   info@ssars.cz

www stránky:                         www.ssars.cz

 

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců a pravidla jejich vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
 3. Provoz a vnitřní režim školy
 4. Omlouvání nepřítomnosti žáků a studentů ve vyučování
 5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a studentů, ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a studentů
 7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů
 8. Další ustanovení
 9. Závěrečná ustanovení

Příloha: Vnitřní řád Domova mládeže

 

 

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

 

Školní řád vychází ze zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Školní řád je závaznou vnitřní směrnicí, která stanoví závazná pravidla výchovně vzdělávacího procesu ve třech vzájemně spojených úsecích:

 • teoretické vyučování (TV)
 • praktické vyučování – odborný výcvik (OV)
 • výchova mimo vyučování (VMV).

Provoz v jednotlivých úsecích je řešen samostatnými řády s výjimkou řádu Domova mládeže, který tvoří přílohu školního řádu.

 

 

 

Hlava II. 


Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pravidla jejich vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců jsou upravena školským zákonem.

 

Čl. 1 Práva žáků a zákonných zástupců

1. Žáci a studenti mají právo

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 1. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.
 2. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.
 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů na třídních schůzkách a informačních schůzkách, pomocí vzdáleného přístupu do informačního systému školy nebo po předchozí domluvě jinou formou,

b) na informace o změně výuky; jestliže dojde ke změně obsahu, nebo rozsahu školního vyučování (exkurze, zkrácené vyučování, vyhlášení ředitelského volna) škola o těchto skutečnostech informuje na webových stránkách, prostřednictvím informačního systému školy.

 

Čl. 2 Žák má dále právo:

 1. Znát požadavky jednotlivých vyučujících na školní pomůcky, kritéria a systém hodnocení, požadavky na způsob omlouvání a doplňování učiva po nepřítomnosti ve výuce.
 2. Vyjadřovat slušným způsobem své názory mimo vyučovací hodinu v záležitostech, které se ho osobně týkají.
 3. Obrátit se na kteréhokoliv pedagogického pracovníka, výchovného poradce nebo vedení školy o pomoc při řešení svých problémových situací.
 4. Odvolat se k řediteli školy, je-li přesvědčen, že jeho činnost nebo chování jsou pracovníkem školy hodnoceny v rozporu s ustanoveními školního řádu a platnými předpisy.
 5. Zletilý žák má právo volit a být volen do občanského sdružení „Sdružení rodičů při SŠSaŘ Stochov“ v souladu se Stanovami sdružení a do Školské rady školy.
 6. Stravovat se ve školní jídelně a využívat další určené prostory školy jako je kiosek a klub podle pravidel stanovených provozními řády.

 

Čl. 3 Zákonný zástupce má dále právo:

 1. Volit a být volen do občanského sdružení "Sdružení rodičů při SŠSaŘ Stochov" v souladu se Stanovami sdružení a do Školské rady školy.
 2. Být bezodkladně informován o výchovných a studijních problémech nezletilého žáka.
 3. Požádat školu o spolupráci při řešení výchovných problémů žáka.

 

Čl. 4 Povinnosti žáků a zákonných zástupců

 1. Žáci a studenti jsou povinni

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny všech pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 1. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, podrobněji řešeno viz hl. č. IV,

c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

 1. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 1. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,

 1. v případě akutního zdravotního problému žáka se na vyzvání osobně dostavit do školy a žáka si vyzvednout.
 1. Rodičovská odpovědnost náleží zákonným zástupcům i při pobytu dítěte ve škole, zodpovídají za jeho chování v době vyučování, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§865 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 2. V souladu s § 184 a školského zákona jsou žáci povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 

 

Čl. 5 Žák je dále povinen:

 1. Před zazvonění na začátku hodiny být v učebně na svém místě, během vyučování pozorně sledovat výklad a řídit se pokyny vyučujícího. Žák nesmí narušovat průběh vyučování, či dokonce bez svolení pedagogického pracovníka opustit své místo nebo vyučovací hodinu.
 2. Nosit každý den při sobě žákovskou knížku s fotografií, která nahrazuje průkaz žáka. Žákovská knížka je úřední doklad, který žák nesmí úmyslně poškozovat a padělat v něm jakékoliv záznamy. Při ztrátě žákovské knížky žák zaplatí za vystavení duplikátu Kč 100,-. Žákovská knížka je od školního roku 2018/2019 nahrazena elektronickou průběžnou klasifikací, jakož i elektronickou komunikací školy s rodiči. Třídní učitel může pro výměnu informací s rodiči nařídit náhradní písemnou evidenci, např. formou záznamníku. Omluvenky jsou písemně zaznamenávány do omluvného listu. V případě vysoké absence může škola požadovat omluvenku potvrzenou ošetřujícím lékařem.
 3. Respektovat ostatní spolužáky a všechny zaměstnance školy, žádným způsobem nenarušovat průběh výuky.
 4. Bezodkladně plnit pokyny a příkazy pedagogických a ostatních zaměstnanců školy, na žádost kteréhokoliv z nich prokázat svou totožnost žákovskou knížkou.
 5. Vůči zaměstnancům školy užívat oslovení: "Paní ředitelko, paní učitelko, paní zástupkyně, pane zástupce, pane učiteli, pane vychovateli, paní vychovatelko", "pane školníku", "paní uklízečko", ostatní zaměstnance pak oslovovat "pane" nebo "paní".
 6. Dodržovat zásady slušného chování, být ohleduplný k ostatním. Žákům je zakázáno používat slovních a fyzických útoků a urážek, hrubých a vulgárních výrazů, dopouštět se urážek osobnosti a důstojnosti pedagogických a ostatních zaměstnanců školy. Ve styku se zaměstnanci se žáci řídí pravidly společenského chování.
 7. V učebnách i ostatních prostorách školy udržovat pořádek. Veškerý odpad se odkládá do odpadkových košů, nebo na určená místa. Veškeré závady, ztráty a poškození majetku (zvláště ty případy, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních) neprodleně hlásit nejblíže dostupnému zaměstnanci školy.
 8. Přicházet do všech součástí školy vhodně a čistě upraven. Přezouvat se do domácí obuvi v šatně.
 9. Nalezené předměty odevzdat technickému oddělení školy (budova A, 2. patro, v případě nepřítomnosti zaměstnanců TO vrátnému školy). O nalezeném předmětu bude proveden zápis.
 10. Vypnout a odložit před vyučováním do příručního zavazadla mobilní telefon, nebo jiná komunikační a multimediální zařízení a všechny předměty nesouvisející s výukou. Žák nosí do školy mobilní telefon a další cenné předměty na vlastní zodpovědnost, škola za tyto předměty neručí.
 11. Žákům je zakázáno užívání jakýchkoliv školních spotřebičů, používání vlastních spotřebičů, jakož i jejich napájení ze školních zdrojů. Využívání komunikačních a multimediálních zařízení ve vyučovací hodině je povoleno pouze se souhlasem vyučujícího příslušné hodiny, žákům je však zakázáno napájení vlastních počítačů ze školní sítě. Výjimku představují žáci s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami, kteří předloží doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny. Napájení ze školních zdrojů těmto žákům je umožněno na základě předložení „Vyjádření o shodě“ k příslušnému zařízení.
 12. Žákům je zakázáno jakýmikoliv způsobem zasahovat do školní počítačové sítě, jakož i měnit nastavení, stahovat a nahrávat jakýkoliv software, užívat bez povolení učitele počítače a jejich příslušenství ve kmenových i odborných učebnách. Učebny výpočetní techniky se navíc řídí vlastním provozním řádem. Za porušení tohoto ustanovení dle závažnosti přestupu bude žákovi uloženo výchovné opatření s možností vyloučení ze školy.
 13. Převléci se na hodiny tělesné výchovy do cvičebního úboru a přezout se do sportovní obuvi. Bez cvičebního úboru a v nevhodných doplňcích se žák tělesných aktivit v hodině zúčastnit nesmí, dopustil by se porušení bezpečnosti a ochrany zdraví. Za neplnění této povinnost podle četnosti záznamů v třídní knize bude žákovi uděleno výchovné opatření. Dle četnosti záznamů může být žákovi uložena zkouška z tělesné výchovy v náhradním termínu po ukončení klasifikačního období.
 14. Bezodkladně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, která by omezovala způsobilost k výkonu povolání.

 

Za nedodržení výše uvedených ustanovení o povinnostech žáků podle čl. 4 a čl. 5 může být dle závažnosti uděleno výchovné opatření.


Hlava III.

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Pobyt žáka ve škole začíná vstupem do budovy školy (hlavní vchod z ulice S. K. Neumanna) – minimálně 15 minut před první vyučovací hodinou dle platného rozvrhu. Pobyt končí nejpozději 15 minut po poslední vyučovací hodině (nebo po splnění povinnosti uložené žákovi zaměstnancem školy), odchodem ze školy nebo přesunem do školní jídelny, domova mládeže, event. do dalších prostor školy (klub, knihovna - dle provozní doby těchto zařízení).
 2. Během vyučování je hlavní vstup do budovy uzamčen. Pozdě příchozí žáci použijí pro nástup do školy zvonek.
 3. Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách. Přezují se do domácí obuvi a boty si uloží do přihrádky, popř. je v sáčku zavěsí na háček. Současně odloží i bundu či kabát, jakož i pokrývku hlavy. Za tyto věci škola přebírá odpovědnost po dobu vyučování, kdy jsou šatny uzamčeny. V šatně žáci neodkládají cenné předměty, peníze ani mobilní telefony. Škola nedoporučuje žákům tyto předměty do výuky donášet a za jejich ztráty neručí. Pobyt v šatnách žáci omezují na dobu nezbytně nutnou. Po zahájení vyučování školník šatny uzamkne. Šatny se odemykají po ukončení vyučování, příp. před odchodem žáků na tělesnou výchovu, či akci pořádanou školou. Po skončení vyučování zůstanou šatny prázdné, domácí obuv si žáci odnášejí s sebou.
 4. V případě mimořádné naléhavé potřeby žáka mít při sobě větší částku peněz si žák může uložit finanční obnos po dobu vyučování v ekonomickém oddělení školy.
 5. Odchází-li žák z vyučování dříve, školník mu šatnu odemkne po předložení písemného souhlasu třídního učitele, vyznačeného v žákovské knížce (třídní učitel nebo jeho zástupce uvede přesný čas odchodu žáka).
 6. Odchod a příprava na hodiny tělesné výchovy se děje dle pokynů vyučujícího. Odcházejí-li žáci do sportovní haly s výjimkou počátku vyučování, shromáždí se po přezutí v prostoru šaten (proti hlavnímu vchodu), vyčkají příchodu pedagogického pracovníka a společně odcházejí na výuku. Z hodiny TV se žáci vracejí zpět pod dohledem pedagogického pracovníka v určeném čase a vyčkají v prostoru šaten do ukončení vyučovací hodiny zvoněním. Žáci, kteří jsou uvolněni ředitelem školy z předmětu tělesná výchova, se zúčastňují hodin TV, kde mají zajištěn pedagogický dohled příslušným vyučujícím. Připadne-li výuka na počáteční či koncové hodiny, nemusí žák do výuky docházet, předloží-li písemnou žádost (v případě nezletilého žáka podepsanou zákonným zástupcem).
 7. Při akcích konaných mimo školu se žák řídí pokyny pedagogického pracovníka. Pedagogický dohled začíná 15 minut před zahájením akce na místě srazu, končí na určeném místě. Vedoucí akce zajistí zápis počátku a konce akce včetně případného finančního zajištění do žákovské knížky žáka.
 8. Žáci se stravují ve školní jídelně v době poledních přestávek, příp. po skončení vyučování. Provozní doba jídelny je od 11:50 do 14:30 hod. Mimo výuku, s výjimkou pětiminutových přestávek, mohou žáci navštěvovat školní kiosek a využívat prodejní a nápojové automaty, přičemž musejí bezpodmínečně dodržovat včasné nástupy do hodin.
 9. Během vyučování s výjimkou polední přestávky nesmějí žáci opouštět školní budovy bez souhlasu třídního učitele, učitele odborného výcviku nebo vychovatele. Žáci si nevyřizují v době výuky žádné úřední ani soukromé záležitosti. Pro tyto účely mají vyhrazený čas před či po vyučování. Ekonomické oddělení, studijní oddělení a sekretariát školy mohou pak navštěvovat i během velké přestávky za předpokladu, že dodrží včasný nástup do následující vyučovací hodiny.
 10. Třídní učitel stanoví na každý týden třídní službu i její zástup. Služba plní tyto úkoly: čistě umyje tabuli, zajistí pomůcky pro daný předmět dle pokynů vyučujícího, zodpovídá za přípravu učebny před vyučováním – sundá z lavic všechny neobsazené židle, na začátku každé hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky, po uplynutí doby deseti minut nepřítomnosti vyučujícího tuto skutečnost ohlásí v kanceláři zástupce pro teoretické vyučování nebo jakémukoliv pedagogickému pracovníkovi. Po poslední vyučovací hodině v dané učebně podle vyvěšeného rozvrhu hodin, po skončení vyučování provede kontrolu čistoty a pořádku ve třídě včetně zvednutí židlí.
 11. Provoz školy, pracovišť praktického vyučování, domova mládeže je řešen samostatnými provozními řády. Všichni žáci jsou s nimi seznámeni v den zahájení školního roku. Své vlastní provozní řády mají tělocvična, a odborné učebny. S těmito řády budou žáci prokazatelně obeznámeni před zahájením výuky. O poučení a seznámení žáků s řády provede vyučující zápis do poznámky v třídní knize.
 12. Návštěvy a cizí osoby vstupují do školy pouze vrátnicí školy z ulice J. Šípka. Vstup a pobyt těchto osob je řešen samostatným příkazem ředitele.
 13. V době nařízené distanční výuky probíhá vyučování podle mimořádného rozvrhu hodin. Výuka probíhá jako:

a. synchronní, tj. přímá on-line komunikace učitele s žáky, učitel je propojen přes systém Office 365, předem domluvený komunikační kanál, např. Teams, Skype aj.;

b. asynchronní, tj. žáci obdrží elektronické či písemné podklady pro samostatnou výuku, zadání pro zpracování úkolů včetně termínu odevzdání.

 1. 14. Střední škola služeb a řemesel používá pro svoji distanční výuku propojený serverový systém školy se servery Microsoft Office 365. Systém Office 365 se používá jak k zadávání úkolů formou sdílených úloh pomocí aplikace OneDrive, nebo pomocí e-mailové komunikace, je využíván audiovizuální a chatovací systém Microsoft Teams, či sdílení pomocí Sharepoint. Škola disponuje též systémem Moodle, kde jsou uloženy převážně výukové materiály. Žáci používají pro všechny své přístupy uživatelská jména a hesla, které mají v prezenční výuce. Každý žák disponuje e-mailovou schránkou s koncovou adresou školy. Vše probíhá pod výhradní správou uvnitř infrastruktury školní sítě.

 

 

 

Hlava IV.

Omlouvání nepřítomnosti žáků a studentů ve vyučování

 

 1. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí cílových dovedností v daném oboru vzdělávání je co nejvyšší aktivní účast žáka na vyučování.
 2. Ředitel školy může podle § 67 školského zákona ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na základě žádosti (u nezletilých žáků podepsané rovněž zákonným zástupcem) zcela, nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Uvolnění se nevztahuje na činnosti rozhodující pro odborné zaměření žáka. Žák není z předmětu, z kterého byl zcela uvolněn, hodnocen. O uvolnění z tělesné výchovy písemně žádá zákonný zástupce, příp. zletilý žák bezprostředně po změně zdravotní způsobilosti. Současně předloží doporučení praktického nebo odborného lékaře. Ředitel školy rozhodne, bude-li žák uvolněn zcela, nebo zařazen do zdravotní tělesné výchovy.
 3. Veškerou absenci vyznačuje zákonný zástupce, příp. zletilý žák do omluvného listu v žákovské knížce. Omluvný list je opatřen vzorovým podpisem zákonného zástupce, rodiče či osoby plnící vůči zletilému žákovi vyživovací povinnost.
 4. Při předvídané absenci, která musí být vždy projednána předem, může být žák uvolněn rozhodnutím třídního učitele nebo učitele odborného výcviku max. na 2 dny, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka. V pravomoci třídního učitele a učitele odborného výcviku je uvolnit ve zdůvodněných případech žáka nejvýše na celkem pět pracovních dnů za pololetí.
 5. O předvídaném uvolnění žáka na více dní rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce (zletilého žáka nebo jeho rodiče), předložené v dostatečném předstihu a doplněné o vyjádření třídního učitele a učitele odborného výcviku. Ředitel školy zapisuje své rozhodnutí do omluvného listu žáka.
 6. Podle § 67 školského zákona je žák povinen doložit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Za nezletilého žáka dokládá omluvu zákonný zástupce, a to písemně, e-mailem na adresu info@ssars.cz nebo na telefonní záznamník školy, linku 311 549 217, příp. 312651269 – provolba 17. Oběd lze odhlásit z důvodu nemoci do 7:00 h, jinak den předem.
 7. Všechny zameškané hodiny omlouvá zákonný zástupce, příp. zletilý žák, resp. vychovatel domova mládeže do omluvného listu v žákovské knížce. Při absenci ze zdravotních důvodů trvající déle než 3 dny je žák povinen vyhledat lékařské ošetření. Do omluvného listu pak zákonný zástupce (zletilý žák) zapíše jméno příslušného lékaře, adresu zdravotnického zařízení a telefonní spojení.
 8. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné (zejména v případě nevěrohodnosti omluvenky nebo v případech opakované vysoké absence žáka), doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem i v případě, že nepřítomnost trvá méně než 3 dny. V případě nepřítomnosti žáka s vysokou absencí z důvodu vyřizování neodkladných jednání na úřadech předkládá žák i úřední doklad (předvolání na úřady, pozvánka atd.).
 9. První den po příchodu do školy po ukončení nepřítomnosti vyhledá žák třídního učitele i učitele odborného výcviku a předloží omluvenku v omluvném listu, podepsanou zákonným zástupcem. Absence nevyznačená v omluvném listu v žákovské knížce nebo předložená pozdě může být považována za neomluvenou.
 10. Žák je povinen dohodnout si individuálně s učiteli po ukončení nepřítomnosti termín doplnění učiva. Pokud tak neučiní, může být zkoušen ihned. Rovněž může být zkoušen ihned z učiva, na které byl ve škole přítomen před absencí.
 11. V případě, že se žák ze závažných důvodů nezúčastní společných akcí třídy (lyžařský výchovně výcvikový kurz, sportovně turistický kurz, výlety, exkurze), účastní se náhradního vyučování dle pokynů vedení školy.
 12. Za nedodržení ustanovení o omlouvání nepřítomnosti může být dle závažnosti uděleno výchovné opatření.
 13. V případě, že se žák nemůže ze zdravotních či jiných závažných důvodů zúčastnit plánované distanční výuky, je povinen se omluvit v souladu s předchozími ustanoveními do 3 dnů od prvního dne nepřítomnosti na on-line výuce. Zadané termíny pro splnění úkolů zadaných v době distanční výuky, ať v synchronní, asynchronní výuce, či předaných v písemné podobě, jsou závazné. Nedodržení termínů bez řádné omluvy se považuje za nesplnění úkolu.
 14. V době distanční výuky zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků informují školu prostřednictvím elektronického kontaktu o případně nemoci, nařízené karanténě, či dalších překážkách, které jim brání v účasti na výuce a mohou mít dopad na zdraví a ochranu ostatních žáků a zaměstnanců školy, neprodleně po tomto zjištění.
 

Hlava V.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a studentů, ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Žáci jsou na začátku každého klasifikačního období školního roku nebo při nástupu do školy poučeni od bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a seznámeni s protipožárními předpisy. Žáci nepřítomní v den poučení jsou poučeni ihned po příchodu do školy.

 

Žák má právo na ochranu zdraví a života. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, rasové nebo náboženské nesnášenlivosti:

 

 1. Žákům je zakázáno kouřit ve všech prostorách školy včetně odloučených pracovišť, v jejím bezprostředním okolí a na všech akcích pořádaných školou. Zákaz se vztahuje i na užití elektronické cigarety.
 2. Žákům je zakázáno přicházet do školy a na akce pořádané školou pod vlivem návykových látek (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování). Tyto látky do školy přinášet, ve škole je užívat a manipulovat s nimi. Manipulace znamená přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání. Výjimku představuje žák, užívající návykové látky v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven zdravotnickým zařízením (tuto skutečnost žák ohlásí třídnímu učiteli při zahájení léčby). V případě, kdy žák přijde do školy pod vlivem návykových látek nebo s nimi ve škole bude manipulovat, hlásí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka. Škola je dále povinna oznámit tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Distribuce návykových látek a další formy jednání podle zákona č. 140/1961 Sb. (Trestní řád) je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. Za takové jednání bude žák ze školy vyloučen. V souladu s metodickým pokynem MŠMT čj. 20006/2007 – 51 - k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních podepisují zákonní zástupci nezletilých žáků na začátku školního roku formulář: „Souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL.“
 3. Žákům je zakázáno provozovat hazardní hry, rozšiřovat pornografické materiály (tiskoviny, CD…), sledovat a vytvářet erotické stránky na internetu.
 4. Žákům je zakázáno dopouštět se jakýchkoliv projevů rasismu a ponižování spolužáků, posměšků a urážek z důvodů zdravotního handicapu spolužáka, odlišného sociálního postavení žáka, odlišné rasy, barvy pleti, národnosti či náboženského vyznání. Za prokázané projevy rasismu bude žák ze SŠSaŘ vyloučen. Žákům je zakázána propagace a rozšiřování idejí založených na rasové nadřazenosti nebo nenávisti či na podněcování k rasové diskriminaci. Dále jsou zakázány veškeré násilné činy nebo podněcování k činům, které směřují proti lidem pro jejich rasu, barvu pleti, etnický původ, či náboženské vyznání.
 5. Žákům je zakázáno dopouštět se šikany, kyberšikany, tzn. jakýchkoliv projevů fyzické agrese, slovní agrese a zastrašování, krádeží, ničení a manipulace s cizími věcmi, násilných a manipulativních příkazů vůči jednotlivci nebo skupině osob. Za prokázané projevy šikany bude žák ze SŠSaŘ vyloučen.
 6. Žákům je zakázáno nosit do školy a na akce pořádané školou zbraně a jiné předměty nebezpečné pro život a zdraví člověka. Za porušení tohoto zákazu bude žák ze SŠSaŘ vyloučen.
 7. Žák nesmí bez svolení majitele užívat cizích věcí a věci odnášet. Za prokázané krádeže ve škole, na pracovištích OV, na DM a všech akcích školy bude žák ze SŠSaŘ vyloučen.
 8. Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a chovat se tak, aby svým chováním minimalizovali riziko úrazu sobě či jiné osobě. Je-li žák svědkem úrazu, požáru či jiné závažné skutečnosti, neprodleně vyhledá nejbližšího dospělého zaměstnance a tuto okolnost oznámí. Pravidla pro evidenci a hlášení úrazů jsou řešena vyhláškou o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů č. 64/2005 Sb.
 9. Žáci hlásí všechny úrazy i malá zranění učiteli, třídnímu učiteli nebo vychovateli. Ten okamžitě zajistí ošetření žáka, dle závažnosti případu uvědomí zákonného zástupce žáka a provede záznam do Knihy úrazů.
 10. Žákům je zakázáno do školy a na akce pořádané školou přinášet látky ohrožující zdraví a bezpečnost, manipulovat s otevřeným ohněm, elektrickými spotřebiči, hasicími přístroji a hydranty bez pokynu učitele.
 11. Při vzniku mimořádných událostí (požár, živelná pohroma, dopravní nehoda apod.) se žáci řídí pokyny řídící skupiny dle směrnice o chování žáků a zaměstnanců školy v mimořádných situacích.
 12. V případě infekčního onemocnění v rámci prevence šíření infekčních chorob jsou žáci povinni vyhledat lékaře a řídit se jeho pokyny.

 

Hlava VI.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
a studentů

 

 1. Žáci šetří zařízení a vybavení třídy, pracovišť odborného výcviku včetně odloučených pracovišť, domova mládeže, knihovny, klubu, kiosku a všech prostor školy, zabraňují poškození majetku a jeho ztrátám.
 2. Stejným způsobem přistupují i ke všem učebním pomůckám a zapůjčeným učebnicím.
 3. Žáci zodpovídají za pořádek v učebnách a jakékoliv závady okamžitě hlásí. Při přesunu z kmenové do odborné učebny požádá služba určená třídním učitelem pedagogický dohled o uzamknutí učebny.
 4. Škody, způsobené žáky ať úmyslně či z nedbalosti, jsou žáci povinni uhradit podle míry zavinění v plné či poměrné výši. O škodě bude proveden záznam ve Škodním protokolu.

 

Hlava VII.
 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 

Cíle středního vzdělávání jsou stanoveny v § 57 školského zákona.

Hodnocení výsledků vzdělávání je stanoveno § 69 školského zákona.

Hodnocení výsledků je dále dáno vyhláškou 13/2005.

 

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Hodnocení a klasifikace žáků SŠSaŘ Stochov je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvádí SŠSaŘ na vysvědčení.

 

Čl. 2 - Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Průběžná klasifikace denní formy vzdělávání včetně zkráceného studia i dálkové formy studia probíhá elektronickou formou prostřednictvím programu Bakaláři. Žáci a rodiče obdrží jedinečné přihlašovací údaje, prostřednictvím kterých mají přístup do elektronické třídní knihy a průběžné klasifikace přes školní webové stránky: www.ssars.cz.

Celková klasifikace žáka v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci klasifikačních období, 1. a 2. pololetí školního roku, je projednávána a schvalována pedagogickou radou

 

Čl. 3 - Hodnocení a klasifikace žáka

(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

 1 – výborný

 2 – chvalitebný

 3 – dobrý

 4 – dostatečný

 5 – nedostatečný

(2) Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období všichni vyučující po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období není rozhodující průměr z průběžné klasifikace za příslušné období.

(3) Zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování.

(4) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogového listu v programu „Bakaláři“ a vyhotoví výstupní sestavy dle Metodického pokynu 4/2010 o elektronické dokumentaci.

(5) Zákonný zástupce žáka, rodič nebo osoba, která plní vyživovací povinnost vůči zletilému žákovi (dále jen „ zástupce žáka“), je informován(a) průběžně o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména:

 1. prostřednictvím záznamů v žákovské knížce,
 2. třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách,
 3. třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu v předem dohodnutém termínu, jestliže o to zástupce žáka požádá,
 4. ředitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem.

 

Čl. 4 – Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné a odborné předměty.
 2. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu s požadavky učebních osnov, rámcových a školních vzdělávacích programů hodnotí:
 1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, zákonitostí a vztahů, schopnost vyjadřovat je v souladu s cíli vzdělávání a klíčovými kompetencemi,
 2. kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
 3. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
 4. schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,
 5. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 6. aktivita v přístupu k činnostem, zejména zájem o ně a vztah k nim,
 7. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 8. kvalita výsledků činností,
 9. osvojení účinných metod samostatného studia, vyhledávání a zpracování informací prostřednictvím výpočetní techniky a odborné literatury,
 10. píle a snaha žáka,
 11. schopnost práce v týmu.

Žák je veden ve smyslu zdravého sociálního vývoje k zásadám sebehodnocení.

 

 1. Klasifikace v teoretických předmětech: Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice:


 Stupeň 1 (výborný)

Učivo – zcela ovládá

Vědomosti – ucelené

Chápe vztahy mezi zákonitostmi

Samostatnost při zadání a plnění teoretických úkolů

Logické myšlení

Písemný a ústní projev – správný a výstižný

Grafický projev – estetický

Výsledky činností – kvalitní, mohou být menší nepodstatné chyby

Samostatné studium – schopen

 Stupeň 2 (chvalitebný)

Učivo – ovládá

Vědomosti – v podstatě ucelené

Ne vždy chápe vztahy mezi zákonitostmi

Samostatnost při zadání a plnění teoretických úkolů nebo s menším podnětem učitele

Logické myšlení

Písemný a ústní projev – mívá menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti

Grafický projev – bez větších nedostatků, estetický

Výsledky činnosti – s menšími drobnými chybami

Samostatné studium – samostatně nebo s menší pomocí

 Stupeň 3 (dobrý)

Učivo – ovládá důležité prvky z učebního obsahu předmětu

Vědomosti – nepodstatné mezery, chyby

Vždy nechápe vztahy mezi zákonitostmi

Menší samostatnost při zadání a plnění teoretických úkolů, potřebuje učitelovu pomoc, ale umí chyby a nepřesnosti korigovat

Logické myšlení je s chybami

Písemný a ústní projev – není vždy správný a výstižný (myšlenky nedovede vždy vyjádřit)

Grafický projev – méně estetický

Výsledky činnosti – větší nebo menší a častější nedostatky

Samostatné studium podle návodu učitele

 Stupeň 4 (dostatečný)

Učivo – zvládá jen některé prvky z učebního obsahu předmětu

Vědomosti – vážnější nedostatky (mezery, chyby)

Nechápe vztahy mezi zákonitostmi

Nesamostatnost při zadání a plnění teoretických úkolů, potřebuje učitelovu pomoc, umí řešit jen známé a snadné úkoly

Logické myšlení je se závažnějšími chybami

Písemný a ústní projev – zpravidla závažné nedostatky

Grafický projev – málo estetický

Výsledky činnosti – větší nebo časté menší nedostatky, ale je schopen pokračovat v novém učivu daného
 předmětu

Samostatné studium – velké těžkosti

 Stupeň 5 (nedostatečný)

Učivo – nezvládá (neosvojil si)

Vědomosti – velmi podstatné nedostatky (mezery, chyby)

Nechápe vztahy mezi zákonitostmi

Nesamostatnost při zadání a plnění teoretických úkolů, ani s pomocí učitele neumí opravit chyby a nedostatky

Logické myšlení je s vážnými chybami

Písemný a ústní projev – závažné nedostatky

Grafický projev – málo estetický

Výsledky činností – velké nebo časté menší nedostatky, nejsou předpokladem pro pokračování v probírání
 nového učiva

Samostatné studium – nedovede

 

Čl. 5 – Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

(1) Převahu praktické činnosti mají zejména předměty praktického vyučování.

(2) Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se hodnotí:

 1. vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 2. osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 3. využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 4. aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 5. kvalita výsledků činnosti, motorická přesnost,
 6. organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
 7. dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
 8. hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
 9. obsluha a údržba výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
   
 1. Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření a odborného výcviku

 se postupuje podle této stupnice:

 Stupeň 1 (výborný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, týmové spolupráci a k praktickým činnostem. Samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktickou činnost vykonává pohotově, samostatně, uplatňuje získané návyky. Ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stará se o životní prostředí. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí.

 Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, týmové spolupráci a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných poznatků. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stará se o životní prostředí. Překážky překonává s mírnou pomocí.

 Stupeň 3 (dobrý)

Žákův vztah k práci, týmové spolupráci a k praktickým činnostem je převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti. Dopouští se chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Překážky v práci překonává s pomocí učitele.

 Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, zapojení do týmové spolupráce a zvládání praktických činností má nízkou úroveň. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktické činnosti se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. Méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Překážky překonává jen s pomocí učitele.

 Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci, neumí pracovat v týmu a k praktickým činnostem nemá potřebný vztah. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nedbá na ochranu životního prostředí.

 

 

Čl. 6 – Klasifikace ve vyučovacím předmětu tělesná výchova a ve vyučovacích předmětech

 s převahou umělecko-odborného zaměření

(1) Při klasifikaci v těchto vyučovacích předmětech se hodnotí:

 1. stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
 2. osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
 3. poznávání zákonitostí daných motorických činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
 4. kvalita projevu,
 5. vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
 6. estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní skutečnosti,
 7. v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a péče o vlastní zdraví.

 

(2) Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních plánů rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Žák převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečně aktivní zájem o dění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí důsledněji svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně estetický vkus ani tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

(4) Při klasifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon, nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Při hodnocení těchto žáků se vyučující řídí doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

 

Čl. 7 – Hodnocení chování žáků

 1. Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

Stupeň 1 – velmi dobré

Stupeň 2 – uspokojivé

Stupeň 3 – neuspokojivé

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují i s ostatními učiteli, a schvaluje ředitel střední školy po projednání v pedagogické radě.
 2. Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.
 3. Návrh sníženého stupně z chování třídní učitel písemně zdůvodní.
 4. Chování žáků se klasifikuje s ohledem na věkové zvláštnosti takto:


Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy a přispívá k jeho upevňování, k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 Stupeň 3 (neuspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo se dopouští závažnějších přestupků proti zásadám morálky a pravidlům soužití nebo se dopouští poklesků v mravním chování.

 

(6) Chování žáků za jednotlivá klasifikační období se nehodnotí u zkrácené formy vzdělávání a u nástavbové studia v dálkové formě studia.

 

Čl. 8 – Výchovná opatření

 1. Udělování výchovných opatření se řídí § 31 školského zákona a §10 vyhlášky 13/2005.
 2. Při vzorném plnění povinností nebo při příkladné reprezentaci školy může být žákovi udělena:
 1. pochvala třídního učitele;
 2. pochvala učitele odborného výcviku;
 1. pochvala ředitele školy.
 2. ocenění Nejlepší žák školy – podmínky udělení tohoto ocenění:
 1. žákovi po dobu vzdělávání nebylo uděleno kázeňské opatření,
 2. žák neměl neomluvenou absenci a docházka do SŠSaŘ se pohybovala po dobu studia nad 85 %, přičemž absence v jednotlivém ročníku nebyla vyšší než 20 %,
 3. žák se umístil v soutěžích regionu na 1. – 3. místě nebo v celostátní soutěži na 1. – 6. místě a vždy vzorně reprezentoval SŠSaŘ,
 4. žák nebyl po celou dobu studia klasifikován sníženou známkou z chování a ze žádného předmětu známkou horší než chvalitebnou.
 1. Při porušování předpisů a neplnění povinností mohou být dle závažnosti udělena opatření:
 1. napomenutí třídního učitele;
 2. napomenutí učitele odborného výcviku;
 1. důtka třídního učitele;
 1. důtka ředitele školy.

Při zvlášť hrubém porušení ustanovení školního řádu, souvisejících předpisů, pravidel morálky a společenského chování včetně plagiátorství, tj. opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek bez uvedení původního zdroje a jejich vydávání za své autorské dílo, může být žák rozhodnutím ředitele ze studia:

 1. podmínečně vyloučen až na období jednoho kalendářního roku;
 1. vyloučen.

 

Čl. 9 – Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává pedagogický pracovník (dále jen „učitel“) zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
 2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
 3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
 4. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,
 5. rozhovory s žákem.
 1. Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci. Výsledek každé klasifikace oznamuje žákovi. Žák má právo na zdůvodnění a zhodnocení kladů a záporů svého výkonu.
 2. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období.
 3. Učitel oznamuje žákovi výsledek klasifikace po ústním zkoušení okamžitě, výsledky písemných zkoušek a prací a praktických činností nejpozději do 20 dnů.
 4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nekumulovaly v určitých obdobích.
 5. Termín písemné zkoušky, která trvá celou vyučovací hodinu, oznámí učitel žáků předem.
 6. Na konci klasifikačního období (pololetí, konec roku) v termínu stanoveném ředitelkou školy v časovém plánu vykonávají žáci postupové testy z předmětů, které mají vazbu na závěrečnou zkoušku u učebních oborů a maturitní zkoušku společné i profilové části maturitní zkoušky u studijních oborů. Předmětem testů je tzv. „základní učivo“, definované v tematických plánech. S testovanými okruhy jsou žáci seznámeni nejpozději jeden měsíc před konáním testů. V případě klasifikace z testu stupněm nedostatečným má žák právo vykonat opravný pokus. Klasifikace z testu má rozhodující vliv na celkovou klasifikaci z příslušného předmětu. Z předmětů, které nemají vazbu na závěrečné či maturitní zkoušky, může o konání testu rozhodnout ředitelka školy na návrh vyučujícího a doporučení příslušné předmětové komise.           
   

Čl. 10 – Celkové hodnocení žáka

 1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování s výjimkou čl. 7, odst. 6; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech.
 2. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto:

a)    prospěl(a) s vyznamenáním,

 1. prospěl(a),

c)   neprospěl(a),

d)   neklasifikován(a)   nehodnocen(a)

 1. Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném povinném předmětu prospěch horší než chvalitebný a současně průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,5. Jeho chování je velmi dobré.
 2. Žák prospěl, nemá-li v žádném povinném předmětu prospěch nedostatečný.
 3. Žák neprospěl, má-li z některého povinného předmětu i po opravné zkoušce prospěch nedostatečný.
 4. Pokud je žák uvolněn z výuky tělesné výchovy, nemá tato skutečnost vliv na celkovou klasifikaci.
 5. Na konci prvního pololetí školního roku obdrží žák místo vysvědčení výpis, na konci školního roku dostane

vysvědčení.

(8) Žáci dálkové formy studia v případě nedostatečného počtu známek v průběhu řádných konzultací jsou přezkušováni ve vypsaných termínech v době zkouškového období, tj. v měsíci lednu a červnu, formou písemné nebo ústní zkoušky.

 

Čl. 11 – Zkoušky v náhradním termínu

 1. Nelze-li žáka vyzkoušet a klasifikovat v řádném termínu v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny, není žák za první pololetí klasifikován. Ředitel školy určí pro jeho vyzkoušení a klasifikaci náhradní termín do konce měsíce března v souladu s § 69 školského zákona, ze zvláště závažných důvodů může být termín prodloužen do 30. června. Zkoušky v náhradním termínu proběhnou jako komisionální. Zkušební komise jmenuje a termín stanoví ředitel školy nejpozději do týdne po projednání výsledků klasifikace pedagogickou radou.
 2. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů (nemoc) k vykonání zkoušky, předloží řádnou omluvenku a je vyzkoušen bezprostředně po opětovném nástupu do školy po ukončení absence.
 3. Nelze-li žáka vyzkoušet a klasifikovat v řádném termínu v druhém pololetí z důvodů uvedených v odstavci 1, je žák zkoušen a klasifikován za toto období do konce školního roku, výjimečně do konce září, v den určený ředitelem školy v souladu s § 69 školského zákona. Zkoušky v náhradním termínu proběhnou jako komisionální. Zkušební komise jmenuje a termín stanoví ředitel školy nejpozději do týdne po projednání výsledků klasifikace pedagogickou radou.
 4. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně o jejím výsledku dozvěděl, nejpozději však do tří dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím ředitel, může být požádán o přezkoušení krajský úřad. Komisionální zkoušku vykoná žák nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení žádosti.
 5. Ředitel školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka z vlastního podnětu, jestliže zjistí, že vyučující hrubě porušil pravidla hodnocení a klasifikace.
 6. Komisionální zkoušku může ředitel školy nařídit i z důvodu vysoké absence žáka v průběhu prvního nebo druhého pololetí.

 

Čl. 12 - Opravné zkoušky

 1. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, vykoná z těchto předmětů opravnou zkoušku v souladu s odst. 7, 8 § 69 školského zákona nejpozději do konce školního roku, výjimečně do konce září následujícího školního roku. Termín zkoušky stanoví ředitel školy. V případě, že žák koná opravné zkoušky až v měsíci září, navštěvuje do termínu opravné zkoušky nejbližší vyšší ročník. Žákem vyššího ročníku se stává pouze v případě, že jeho klasifikace u opravné zkoušky nebyla hodnocena stupněm prospěchu nedostatečným.
 2. Opravná zkouška proběhne jako komisionální. Zkušební komise jmenuje ředitel nejpozději do 14 dnů od termínu konání závěrečné pedagogické rady.
 3. Pokud se žák nedostaví ke zkoušce ze závažných důvodů, je povinen zástupce žáka nebo zletilý žák nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání zkoušky tuto neúčast písemně omluvit řediteli školy.
 4. Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví a do tří kalendářních dní se neomluví, se klasifikuje z vyučovacího předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečným.

 

Čl. 13 – Rozdílové zkoušky

 1. Rozdílové zkoušky vykoná žák přestupující z jiného oboru nebo z jiné školy.
 2. Rozdílové zkoušky vykoná žák z předmětů určených ředitelem školy komisionálně. Obsah, termín a rozsah zkoušek určí ředitel školy (§ 66, odst. 4) v Plánu rozdílových zkoušek, který je žákovi zaslán.
 3. Pokud se žák nedostaví ke zkoušce ze závažných důvodů, je povinen zástupce žáka (zletilý žák) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání zkoušky tuto neúčast písemně omluvit řediteli SŠSaŘ.
 4. Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání rozdílové zkoušky nedostaví, se klasifikuje z vyučovacího předmětu, z něhož měl zkoušku vykonat, stupněm prospěchu nedostatečným.
 5. Řádným žákem školy se stává přestupující až po vykonání poslední stanovené zkoušky k dohodnutému termínu.
 6. Budoucí třídní učitel kontroluje dodržování termínů zkoušek a zaznamenává výsledky do dokumentace žáka. Plán rozdílových zkoušek je úřední doklad, za který zodpovídá pedagogický pracovník, nikoliv žák.

 

Čl. 14 – Individuální vzdělávací plán (IVP)

Povolení individuálního vzdělávacího plánu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), zákona 500/2004 Sb. zákon Správní řád v platném znění a prováděcích předpisů a prováděcími předpisy.

 

Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky

nadané

 1. Při zpracování IVP škola vychází z § 16 a 17 školského zákona a z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a z podkladů školských pedagogických zařízení, v rámci nichž jsou zpracována podpůrná opatření.
 2. Dle § 18 školského zákona ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

Individuální vzdělávací plán z jiných závažných důvodů

 1. Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ředitel školy povolí individuální vzdělávací plán žákovi na základě potvrzení, že žák je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností.

Součástí rozhodnutí o povolení IVP je formulář IVP s rozpisem učiva, termínů zkoušek a hodnocením žáka.

 1. Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka předkládá písemnou žádost o umožnění vzdělávání podle IVP řediteli školy.
 2. Studijní oddělení sdělí výsledek posouzení žádosti ze strany ředitele školy o povolení IVP třídnímu učiteli, který v případě povolení IVP  v součinnosti s vyučujícími konkrétního předmětu zajistí vyplnění požadavků na rozsah učiva, studijní literaturu, stanovení termínů konzultací a termínů zkoušek (min. dvou za klasifikační období) na období, na které je IVP povolen.

Průběžné plnění požadavků je vyučujícími zaznamenáváno do formuláře IVP s rozpisem učiva, termínů zkoušek a hodnocením žákem, který žák předkládá u konzultací a zkoušek. Současně vyučující zaznamenávají hodnocení do elektronického formuláře, který je uložen na „S“/IVP/formulář.

 1. Stanovené požadavky v rámci individuálního vzdělávacího plánu podepisuje ředitel školy žák, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka.
 2. Třídní učitel provádí průběžnou kontrolu plnění požadavků stanovených v rámci IVP; případě nedodržování pravidel informuje ředitele.

Vyučující příslušného předmětu provádí záznamy o plnění do formuláře IVP. O plnění dohodnutých úkolů a dodržování termínů průběžně informuje třídního učitele.

 1. Individuální vzdělávací plán se nevztahuje na odborný výcvik.
 2. Žák se v průběhu vzdělávání podle IVP v maximální míře zúčastňuje výuky podle rozvrhu své třídy, v maximální míře využívá konzultace u vyučujících, zpracovává domácí úkoly podle pokynů zadaných vyučujícími jednotlivých předmětů, využívá učební materiály a pomůcky určené vyučujícím.
 3. Na konci klasifikačního období žák odevzdá formulář s uvedením záznamů o plnění požadavků v rámci IVP třídnímu učiteli. Formulář IVP se stává podkladem pro jednání pedagogické rady za příslušné klasifikační období, je archivován společně s hodnocením příslušné třídy.
 4. Po uzavření klasifikačního období je kopie formuláře IVP předána studijnímu oddělení k založení do složky žáka.

 

 

 

Čl. 15 – Opakování ročníku

 1. Pokud žák neprospěl v některém školním roce, může na jeho žádost ředitel školy povolit opakování ročníku. K žádosti nezletilého žáka se vyžaduje vyjádření zákonného zástupce.

 

Čl. 16 – Klasifikace výsledků závěrečných a maturitních zkoušek

Klasifikace výsledků závěrečných a maturitních zkoušek upravují zvláštní předpisy.

 

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek

Hodnocení výsledků maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcím předpisem a prováděcím předpisem, tj. Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění (část třetí, § 15).

a)   Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Hodnocení probíhá dle platných kritérií „Hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky

a kritérií celkového hodnocení maturitní zkoušky“, vyhlašovaných Cermatem. (kritéria MŠMT ČR).

 

 1. Hodnocení zkoušek v rámci profilové části
 1. Na základě hodnocení členů maturitní komise o výsledné známce z ústní zkoušky rozhoduje komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 2. Skládá-li se profilová zkouška ze dvou částí, stanoví se výsledná známka jako průměr obou. V případě, že průměr neurčí klasifikační stupeň jednoznačně (1,5; 2,5; 3,5), rozhoduje jedna část určená školním vzdělávacím programem. V případě zkoušky z účetnictví a daní u oboru Podnikání je rozhodující klasifikace z písemné části.  Pokud žák neuspěje z jedné části ze dvou povinných, opakuje pouze tu část, ze které byl klasifikován stupněm nedostatečným.
 3. Hodnocení maturitní práce a obhajoba před zkušební komisí

Na základě stanovení kritérii hodnocení maturitní práce, která jsou součástí zadání maturitní práce. O výsledku rozhoduje zkušební komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

 

 

Hodnocení výsledků závěrečných zkoušek

 1. Hodnocení závěrečných zkoušek se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcím předpisem, Vyhláškou 47/2005 Sb. v platném znění.
 2. Závěrečná zkouška se koná v měsíci červnu. Všechny části závěrečné zkoušky se řídí metodikou Národního ústavu pro vzdělávání

 

 1. Písemná část závěrečné zkoušky

Písemná část se koná jako první.

Písemnou část závěrečné zkoušky vykonávají žáci elektronicky u všech oborů, pro které NUV závěrečnou zkoušku v elektronické podobě v rámci jednotné závěrečné zkoušky pro příslušný školní rok ve svém informačním systému připravil.

 1. Praktická část závěrečné zkoušky

Praktická zkouška se koná z odborného výcviku. Je-li součástí zkoušky samostatná odborná práce, termíny a kritéria hodnocení se řídí metodikou NUV. Praktická zkouška se v rámci závěrečné zkoušky koná jako druhá v pořadí. O výsledné klasifikaci rozhoduje komise hlasováním.

 

 1. Ústní část závěrečné zkoušky

Ústní zkouška se koná jako poslední ze všech tří částí závěrečné zkoušky. O výsledku klasifikace rozhoduje komise hlasováním.

 

 1. Pokud je žák klasifikován z jedné části závěrečné zkoušky stupněm nedostatečným, vykoná opravnou zkoušku pouze z této části. Pro každou část má žák dva opravné pokusy.

 

 1. V souladu s platnou legislativou žák o opravný termín žádá ředitelku školy. Termíny pro opravné závěrečné zkoušky stanoví ředitelka školy na měsíc září a prosinec. Konkrétní termín zveřejní nejpozději 2 měsíce před termínem konání zkoušek.

 

Článek 17 -  Distanční výuka

V době distanční výuky převažuje průběžný, formativní způsob hodnocení. Formativní hodnocení je orientováno na dosažení společného cíle žáka a učitele – podporuje další efektivní učení a kompletní porozumění probíranému učivu. Zpětná vazba v procesu učení je poskytována učiteli i žákovi, pro efektivní postup je důležitá jejich vzájemná spolupráce.  Zpětnou vazbu nepodává žákovi pouze učitel, ale i žák sám sobě. Formativní hodnocení je průběžné a nabízí žákovi a učiteli postupy, jak výkon zlepšit ještě v průběhu samotného učení. Jeho cílem je identifikace vzdělávacích potřeb žáka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlava VIII.

Další ustanovení

 

 1. Žáci se hlásili ke vzdělávání dobrovolně. Jsou si vědomi, že reprezentují školu i na veřejnosti. Proto se i v době mimo vyučování a mimo prostory školy chovají podle zásad společenského chování a nepoškozují dobré jméno školy.
 2. Při cestách do školy a zpět hromadnými veřejnými prostředky se chovají slušně a v souladu s pravidly veřejné morálky. Respektují starší občany a nezavdávají svým vystupováním příčiny ke stížnostem. Zásadně nepoužívají hrubé a vulgární výrazy.
 3. Při řešení závažných přestupků žáků škola spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, s orgány města, se sociálními odbory péče o děti a mládež.
 4. Žáci se mohou se svými osobními problémy obracet na výchovného poradce či metodika prevence. Výchovného poradce a metodika prevence mohou žáci navštěvovat v době konzultačních hodin. Informace, které jim žáci sdělí, jsou bezpodmínečně důvěrného charakteru. Bez souhlasu žáka nebudou sdělovány jiným osobám.
 5. Výchovný poradce i metodik prevence mohou žáka na žádost jeho nebo zákonného zástupce doporučit do péče střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, případně centra drogové prevence.
 6. Žáci v rámci vyučování v průběhu školního roku navštěvují v souladu s osnovami a vzdělávacími programy divadla, kina, muzea, výchovné koncerty, výstavy a veletrhy. Všechny tyto akce jsou zařazeny do výchovně vzdělávacího programu, a proto jsou pro žáky povinné.
 7. Žáci mají právo reprezentovat školu na sportovních, praktických a vědomostních soutěžích. Žák je v těchto případech z vyučování uvolněn a jeho absence ve výuce se nevykazuje.

 

Hlava IX.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Školní řád vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2015.
 2. S účinností ode dne platnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu z 1. 9. 2011.
 3. Se školním řádem budou prokazatelně seznámeni všichni žáci školy do 14 dnů ode dne vydání a noví žáci (nastupující v průběhu školního roku) a jejich zákonní zástupci bezprostředně po nástupu. Ustanovení školního řádu se tím pro ně stávají závazná.
 4. Se školním řádem budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci školy. Ustanovení školního řádu se tím pro ně stávají závazná.
 5. Všechny právní předpisy, na které se školní řád odkazuje, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.
 6. Tento školní řád bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen v tištěné podobě na sekretariátu školy.

 

 

 

 

Ve Stochově dne 1. 9. 2020                                           

Schváleno Školskou radou dne 7. 10. 2020

Ing. Jaroslava Pichová

        ředitelka

 

 

 

Platnost: dnem vydání

Účinnost: od 1. 9. 2020

 

 

 

 

Příloha: Vnitřní řád Domova mládeže

 

Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které je nedílnou součástí školy. DM zabezpečuje žákům převážně ze vzdálených nebo těžko dostupných míst kvalifikované výchovné působení, ubytování a celodenní stravování. Činnost a provoz DM se řídí zejména vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, její novelou č. 436/2010 Sb. a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Přijetí do DM není nárokové, poskytuje se na dobu jednoho školního roku na základě písemné přihlášky.

Vnitřní řád je nedílnou součástí školního řádu školy. Ustanovení školního řádu se vztahují i na pobyt v DM.

 

Nástup do DM, hlavní zásady pobytu

 

1.

 

Žáci nastupují do DM zpravidla v neděli a to v době od 18:00 do 21:00 hodin.

V odůvodněných případech, vždy se souhlasem vedoucího vychovatele,  je příjezd žáka možný i v pondělí ráno.

 

2.

 

Žák je povinen se vždy po příjezdu do DM ohlásit službu konajícímu vychovateli.

 

3.

 

Žáci se při vstupu do SŠSaŘ prokazují žákovskou nebo propustkovou knížkou nebo čipovou kartou.

Pro přístup neubytovaných žáků do DM (na zájmové činnosti) platí pro vrátnici zvláštní pokyny.

Plnoletí žáci již propustkovou knížku nemají.

 

4.

 

V DM nelze chovat ani přechovávat žádné živočichy.

 

5.

 

Ubytování v DM je možné ukončit i v průběhu školního roku, vždy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a vždy k prvnímu dni v měsíci.

 

6.

 

Úhrada za ubytování činí Kč 900,- za měsíc. (Ubytováváme i žáky cizích škol za stejný poplatek.)

Výše částky se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (Vyhláška 108/ 2005 § 5 Úplata za ubytování v domově zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.)                       

Současně je možné ubytovat žáka v případě mimořádné potřeby na jednu i více nocí (např. při

střídání režimu směn v kombinaci se špatným dopravním spojením). Cena za tuto službu je stanovena na 70 Kč / noc.

 

Platba se provádí bezhotovostním převodem z účtu nebo složenkou se splatností vždy do 20. dne předchozího měsíce.

 

7.

 

Ubytovaní žáci se stravují celodenně a jsou povinni si zakoupit čipovou kartu. Tato karta slouží  pro objednávání a výdej stravy ve školní kuchyni.

Poplatek za stravu se hradí zálohově ve výši 90,- Kč za den. K odhlašování stravy dochází pouze prostřednictvím vychovatele.

 

8.

 

V DM se žáci přezouvají do domácí obuvi. Vycházkovou obuv odkládají do určených botníků.

 

9.

 

Četnost a dělba vycházek žáka je v plné kompetenci vychovatele. Ten rozhoduje o udělení vycházky podle žákova chování a studijních výsledků.

 

10.

 

K operativnímu styku mezi zákonnými zástupci a vychovatelem slouží propustková knížka, kterou zákonný zástupce týdně podepisuje. Při její ztrátě se vydá duplikát, za který žák zaplatí 50,- Kč v pokladně EO.

 

11.

 

V době teoretického a praktického vyučování nemají žáci přístup do DM. Výjimkou může být změna v organizaci výuky a směn nebo trvalé uvolnění z tělesné výchovy.

 

12.

 

DM nezajišťuje ubytování o víkendech (kromě příjezdových nedělí) a v době školních prázdnin.

 

13.

 

Nejsou dovoleny vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích.

 

 

 

 

Práva ubytovaných žáků

 

1.

 

Být řádně ubytován, mít zajištěn prostor a klid pro studium, odpočinek a nerušený spánek.

 

2.

 

Požádat vychovatele o vycházku.

V případě odpolední směny nebo vyučování v odpoledních hodinách může žák opustit DM i dopoledne.

 

3.

 

Účastnit se zájmové a jiné činnosti v DM a být řádně informován o nabídce pro volný čas.

 

4.

 

Využívat určených prostor a zařízení DM k rozvoji své osobnosti a svých zájmů.

 

5.

 

Být zvolen do žákovské rady. Osobně nebo jejím prostřednictvím podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM.

 

6.

 

Být přijat vychovatelem a požádat ho o pomoc při řešení osobních problémů.

 

7.

 

Přijímat návštěvy ve vyhrazeném prostoru a ve vyhrazené době, vždy s vědomím příslušného vychovatele. Výjimku má rodina žáka.

 

8.

 

Užívat vlastní elektrospotřebiče (vysoušeč vlasů, kulma, rádio, nabíječka notebook, tablet, atd.) po jejich zaevidování vychovatelem a za stanovený měsíční poplatek 10,- Kč za každý elektrospotřebič.

Za notebooky a tablety činí poplatek 20,- Kč za měsíc.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno užívat rychlovařiče, teplomety a televize.

Každý spotřebič musí odpovídat platným bezpečnostním normám.

 

9.

 

Požádat vychovatele o vzbuzení.

 

10.

 

Požádat vychovatele o mimořádné studium po večerce v případě, že žák plně využil dobu

samostudia nebo nebylo možné, z opodstatněných důvodů, se v tuto dobu učit.

 

 

Povinnosti ubytovaných žáků

 

1.

 

Nemůže-li se žák pro překážku vrátit včas a v určenou dobu z místa bydliště do DM, ohlásí důvod a pravděpodobnou délku nepřítomnosti co nejdříve do DM (za nezletilého žáka tak učiní zákonný zástupce).

 

2.

 

Dodržovat řád DM a řídit se pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy.

 

3.

 

Ctít svobodu a práva druhých.

 

4.

 

Dodržovat dobu studijního klidu a sám se průběžně a svědomitě připravovat na vyučování.

 

5.

 

Uzamykat pokoj vždy, když ho jiný  v dané době nevyužívá.

Po 21:30 hodin se zdržovat pouze ve svém pokoji.

 

6.

 

Šetřit a ochraňovat zařízení DM, neplýtvat energiemi a vodou.

Po odchodu z pokoje vypnout všechny elektrospotřebiče.

 

7.

 

V době osobního volna je zakázáno koupat se v místech, kde není plavčík nebo pedagogický dozor.

 

8.

 

Dodržovat základní hygienická pravidla, udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, chodit čistě a přiměřeně oblečen.

 

9.

 

Denně provádět běžný úklid pokoje, jednou za měsíc generální úklid. Podílet se na příležitostném úklidu společných prostor.

 

10.

 

Zúčastňovat se organizačních schůzek s vychovatelem.

 

11.

 

Potraviny ukládat na určeném místě.

 

12.

 

V případě nepřítomnosti se omluvit a požádat o odhlášení stravy (není povinností vychovatele).

 

13.

 

Nevozit do DM cenné věci, větší finanční obnos si uložit u vychovatele.

Za veškeré věci si žák ručí a za ztrátu si zodpovídá sám.

 

14.

 

Odjezd z DM mimo určený den musí být předem oznámen rodiči v propustkové knížce (písemně).

 

V případě nemoci musí být odsouhlasen odjezd rodiči (telefonicky a zaznamenán na lince 117).

 

15.

 

Upozornit na výskyt negativních jevů (šikana, alkohol, drogy).

 

16.

 

Oznámit vychovateli ve službě každý úraz nebo onemocnění.

V případě, že nemocný žák zůstane doma, je povinností rodičů žáka do 24 hodin omluvit.

 

 

Žákům je výslovně zakázáno

 

1.

 

Bez vědomí vychovatele přemísťovat inventář nebo se stěhovat na jiný pokoj.

 

2.

 

Zasahovat do elektroinstalace, rozvodů TV, telefonů apod.

 

3.

 

V areálu DM kouřit, hrát hazardní hry, požívat nebo donášet alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

 

4.

 

Zamykat se na pokojích, odnášet nebo odvážet klíče od pokojů domů.

 

5.

 

Odjíždět mimo Stochov v době volna bez předchozí žádosti rodičů a souhlasu vychovatele.

 

6.

 

V době studijního klidu a po večerce se zdržovat na chodbách, mít zapnutý mobilní telefon, note- book, tablet, pouštět rádio nebo jinak rušit ostatní.

 

7.

 

Navštěvovat restaurační zařízení za účelem požívání alkoholických nápojů.

 

8.

 

Lepit plakáty a jiné výzdoby mimo místa k tomu určená.

 

9.

 

Vozit vlastním dopravním prostředkem ubytované žáky v době vycházek nebo se nechat vozit jinou osobou.

 

10.

 

Vynášet nádobí z jídelny.

 

 

 

11.

 

Dopouštět se jakýchkoliv projevů rasismu a ponižování spolužáků, posměšků a urážek z důvodů zdravotního handicapu spolužáka, odlišného sociálního postavení žáka, odlišné rasy, barvy pleti, národnosti či náboženského vyznání.

Za prokázané projevy rasismu bude žák ze školy vyloučen.

 

12.

 

Dopouštět se šikany, kyberšikany, tzn. jakýchkoliv projevů fyzické agrese, slovní agrese a zastrašování, krádeží, ničení a manipulace s cizími věcmi, násilných a manipulativních příkazů vůči jednotlivci nebo skupině osob.

 

Za prokázané projevy šikany bude žák ze školy vyloučen.

 

13.

 

Nosit do DM zbraně a jiné předměty nebezpečné pro život a zdraví člověka.

Za porušení tohoto zákazu bude žák ze školy vyloučen.

 

 

 

 

 

 

Režim dne v domově mládeže

 

 

Budíček do školy

 

…………………..…....

 

7 : 0 0

(ostatní individuálně dle rozvrhu OV)

(vychovatel budí jen na požádání)

 

Ranní hygiena

Odchod do školy

 

…………………..…....

 

7 : 0 0  -  7 : 4 0

 

 

Hlášení akutních onemocnění

Odchod k lékaři

 

 

…………………..…....

 

7 : 0 0  -  7 : 3 0

 

Výdej snídaní ve školní jídelně

 

…………………..…....

 

6 : 0 0  -  7 : 4 0

 

 

Výdej obědů ve školní jídelně

 

…………………..…....

 

1 1 : 3 0  -  1 4 : 3 0

 

Osobní volno

Zájmové činnosti

Vycházky

…………………..…....

po skončení teoretického a praktického vyučování

 

 

Výdej večeří ve školní jídelně

 

…………………..…....

 

1 8 : 0 0  -  1 8 : 3 0

 

Samostudium

…………………..…....

1 8 : 3 0  -  2 0 : 0 0

 

Zájmová činnost

Osobní volno

 

…………………..…....

2 0 : 0 0  -  2 1 : 0 0

 

Osobní hygiena

Příprava do školy

 

…………………..…....

2 1 : 0 0  -  2 1 : 4 5

 

V e č e r k a

…………………..…....

2 2 : 0 0

 

Noční klid

…………………..…....

2 2 : 0 0 -  6 : 0 0

 

 

 

 

 

Výchovná opatření

 

Výchovná opatření jsou udělována v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. O školských výchovných a ubytovacích zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

 

Z á v ě r

 

Pro zletilé žáky mohou být vychovatelem povoleny výjimky z režimu DM, ale vždy tak, aby tím nikdy nebyli rušeni ostatní žáci. O všech výjimkách informuje skupinový vychovatel vedoucího vychovatele, popřípadě s ním udělení výjimky konzultuje.

 

 

Ve Stochově dne 1. 9. 2020

 

..........................................................                                                                 .........................................................

Alena Šímová, vedoucí vychovatelka                                                            Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka