Nahrávám...
Zpět

Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2020-2021

Střední škola služeb a řemesel, J. Šípka 187, 273 03 STOCHOV

 

Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2020-2021

 

Primární prevence byla tak jako každoročně zahájena adaptačním kurzem pro první ročníky. V tomto roce byl konán v budově školy a sportovní hale, vzhledem k preventivním opatřením souvisejícím s Covid-19. V prvních třídnických hodinách byli žáci seznámeni jako každý rok seznámeni se zásadami BOZP a rovněž s opatřeními souvisejícím s Covid-19.

Ve dnech 2.9. – 4.9.2020 proběhla v rámci adaptačního kurzu beseda studentů prvních ročníků se školní koordinátorkou prevence Ing. Hanzlíkovou na téma protidrogové prevence a výskytu sociálně patologických jevů na školách. Studenti formou testů zmapovali závažnost výše uvedených jevů a koordinátorka získala prvotní možné ukazatele či podněty, na která témata se ve své práci s prvními ročníky zaměřit. Studenti prvních ročníků byli rovněž důrazně upozornění na nulovou toleranci naší školy k návykovým látkám. Studentům byly také zdůrazněny pasáže školního řádu týkající se případného výskytu sociálně patologických jevů na naší škole.

I v tomto roce jsme zajistili pro vyučující i žáky online přístup k filmům k tématice primární prevence, které byly hojně využívány.

V činnosti prevence patologických jevů jsme se také v letošním roce museli přizpůsobit online výuce, a i v tomto roce pracovali při svých třídnických hodinách, hodinách zdravovědy i jiných využívali preventivní filmy i s podpůrnými materiály k besedám
a hodnocením situace. Touto cestou lze zapojit i rodiče studentů, o což se velmi snažíme a budeme snažit i v následujících letech.

Filmy mapují témata: návykové látky, šikana, HIV/AIDS, násilí a domácí násilí, poruchy potravy.

V únoru proběhl u všech závěrečných a třetích ročníků online projekt „Nehodou to začíná“.  Nehodou to začíná je interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku 15-20 let. Je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Nešlo o pouhou přednášku, ba naopak velmi zajímavý až zábavný pořad, využívající interaktivní prvky, které studenty vtáhly do dění. Celorepublikový projekt byl na naší škole doplněn naším interním školním testem k danému tématu prostřednictvím Office365, Forms. Vypracován a vyhodnocen byl metodičkou prevence.

V březnu byl žákům doporučen dokument České televize V síti. Metodička prevence následně online diskutovala dané téma především se žákyněmi nižších ročníků. Cílem bylo upozornit na možné rizikové chování na sociálních sítích a možnost obrany proti sexuálnímu obtěžování.

V souvislosti s předchozím tématem byl žákům zaslán odkaz na webové stránky mapující organizace poskytující dětem a mládeži pomoc v krizových situacích. Zdůrazněna také pomoc školní metodičky prevence a výchovné poradkyně.

 

Zaměřili jsme se rovněž na další vzdělávání všech pedagogů a v průběhu dubna bylo realizováno několik online webiářů na téma nebezpečí online výuky, rizikových jevů
ve školách,které jsou spojeny s chováním žáků v online prostoru - od kyberšikany, přes sexting, vydírání, vyhrožování, apod. Webinář vedli tandemově experti na bezpečí v kyberprostoru z Univerzity Palackého v Olomouci (vedoucí národního projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování
v prostředí internetu  a zároveň vedoucí  PdF Univerzity Palackého v Olomouci, mj. odborný konzultant filmového dokumentu .)

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. (zástupce vedoucího projektu E-Bezpečí, odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií Univerzity Palackého v Olomouci)

Dalším webinářem realizovaným v měsíci dubnu byl projekt „Třídním učitelem v postcovidové době I a II“, který seznamoval pedagogy se specifiky vyučování
a chování žáků v této době. Zaměřen byl na psychické problémy žáků, cesty řešení obtížných situací v třídním kolektivu. Cílem školení je odpověď na otázku: Co se třídou po návratu z distanční výuky a na co se připravit.

Realizován byl zkušenou lektorkou PhDr. Helenou Vrbkovou.

 

Následně všichni pedagogové absolvovali webinář „Učitelský restart“, který nabízel rozmanité možnosti řešení únavy nebo vyčerpání pedagogů z online výuky a byl pedagogy hodnocen velmi pozitivně a jako velmi prospěšný.

 

Na tento webinář naše škola navázala další nabídkou pro pedagogy na téma: „Nebuď oběť“. Webinář byl zaměřen na téma stále více aktuální, a to téma kyberšikany.

Metodička prevence a výchovná poradkyně se účastnily webináře na neméně zajímavé a důležité téma „Jak mluvit s dětmi o smrti a Ego-obranné mechanismy“ s lektorkou PhDr. Helenou Vrbkovou. 

Na základě požadavku třídní učitelky byla ve třídě s výskytem žáka s poruchou PAS realizována v červnu prezenční forma besedy s Prof. Michalem Rokšaňukem, ředitelem organizace Adventor, který sám trpí PAS. Besedy se dobrovolně účastnili i žáci jiných ročníků. Ve spolupráci s panem profesorem chceme i nadále aktivně pokračovat.

 Vzhledem k tomu, že primární prevence je zaměřena i na zdravý životní styl a zdravé vyžití ve volném čase, uvítali jsme realizaci umístění informační interaktivní tabule AMOS Vision, kde žáci naleznou nejen rozvrhy, jídelníček, informace o rodičovských schůzkách, ale i odkazy na linky krizové pomoci nebo interaktivní hry. Žáci tak mají možnost aktivního strávení volného času.

Otevřena byla žákům rovněž venkovní relaxační zóna s možným sportovním vyžitím, altánem, bylinkovými záhony i ohništěm s lavičkami, které využije především domov mládeže. I tato akce směřuje k nabídce zdravého vyžití žáků ve volných chvílích a pedagogové mohou zónu rovněž využít i k vyučování.

Tento školní rok by výrazně poznamenán distanční formou výuky a vládními omezeními, takže jsme nemohli realizovat některé naplánované akce prezenčního charakteru. Nicméně jsme se se situací zdárně vyrovnali a našli řešení i v této nelehké situaci.

S potěšením a hrdostí jsme rovněž uvítali i aktivitu kolegyně BCanisterapeutický tým.

 

 

Ing. Vlasta Hanzlíková

metodička prevence