Nahrávám...
Zpět

Plán výchovného poradce pro školní rok 2015/2016

Práce bude probíhat dle potřeby a v rámci pravidelných konzultačních hodin 

 • individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli – na základě jejich individuálního zájmu
 • poradenství a zprostředkování odborné pomoci ve výukových, výchovných a sociálně-patologických projevech
 • pomoc žákům se SPU a žákům s jinými výukovými problémy, pomoci jim najít cestu, jak efektivně studovat
 • spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky SPU informace o nových formách práce a metodických postupech
 • sledování studijních výsledků a docházky žáků ve spolupráci s třídními učiteli
 • účast na dalším vzdělávání výchovného poradce a následné zprostředkovávání nových poznatků – školení a semináře
 • spolupráce s třídními učiteli a vedením školy při řešení závažných problémů
 • spolupráce s PPP při řešení studijních a výchovných problémech a jiných projevech patologických jevů
 • spolupráce s ÚP
 • kariérové poradenství – pomoc žákům při volbě dalšího vzdělávání na VŠ, VOŠ či v jiných kurzech vzdělávání
 • příprava IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s PPP a ředitelkou školy, třídními učiteli a vyučujícími ve třídách, kontrola plnění IVP
 • vedení dokumentace VP
 • besedy pro žáky, učitele – výchovné programy, příprava na maturitu, efektivní učení, volba povolání, sociální prevence a prevence kriminality, pomoc v náročných životních situacích a obdobích, odborná problematika pro učitele dle potřeby a zájmu
 • účast na besedách VP, semináře určené pro VP

 září

 • sestavení plánu výchovného poradce
 • informace žákům a učitelům o možnostech konzultace s výchovným poradcem, stanovení konzultačních hodin
 • zpracování přihlášek do 1. ročníků – shromáždění informací o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami, zpracování IVP
 • sestavení přehledu žáků se SPU a seznámení jednotlivých úseků s tímto přehledem
 • seznámení třídních učitelů (zejména TU 1. ročníků) se zprávami z komplexních pedagogicko-psychologických vyšetření a individuálními potřebami jednotlivých žáků se specifickými poruchami učení
 • pomoci při organizaci adaptačního kurzu
 • realizace a účast na adaptačním kurzu, vypracování zprávy z AK
 • zkontaktovat PPP Kladno a další odborná pracoviště, která by nám pomohla řešit jednotlivé nastalé situace

 říjen  

 • setkání výchovných poradců v PPP Kladno, podat info
 • u maturitních ročníků – přehled žáků se SPU a kompletace posudků PPP
 • průběžné doplňování evidence žáků se SPU o nově příchozí
 • práce ve výchovné komisi školy, příprava podkladů pro jednání výchovné komise školy

listopad

 • projednání problémových žáků ve výchovné komisi školy, příprava podkladů, pozvání do komise, zápisy
 • pedagogická rada – informování o žácích s SPU
 • třídní schůzky, pomoc při řešení některých kázeňských přestupků
 • základní informace o možnostech vysokoškolského studia i dalšího pomaturitního studia pro žáky čtvrtých ročníků a dalšího studia (kurzů) pro žáky končící výučním listem

 prosinec

 • shromažďování materiálů o možnostech studia na VŠ a VOŠ, aktualizace nástěnky VP o zdroje a kontakty týkající se dalších možností vzdělávání
 • průběžné sledování žáků projednaných na jednání výchovné komise
 • informace o přípravných kurzech na vysoké školy

leden

 • pedagogická rada – informování o žácích s SPU
 • 1. – 27. 1. v  Praze : Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, informace maturitním ročníkům

 únor  

 • u žáků končících studium, pomoci jim při orientaci v pomaturitních možnostech (zajišťování informačních materiálů), pomoc s výběrem VŠ a VOŠ
 • organizační pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ, kontrola správnosti vyplnění přihlášek
 • aktualizace nástěnky VP o zdroje a kontakty týkající se dalších možností vzdělávání

březen

 • podpora žákům připravujících se k maturitním zkouškám (rady a tipy k učení) a závěrečným zkouškám

duben

 • informace o volných místech a  možnostech pomaturitního studia a praxe
 • pedagogická rada – informování o žácích s SPU
 • třídní schůzky, pomoc při řešení některých kázeňských přestupků
 • podpora žákům připravujících se k maturitním a závěrečným zkouškám (rady a tipy k učení)

 květen

 • podpora žákům u závěrečných a maturitních zkoušek

červen

 • zhodnocení plánu práce výchovného poradce
 • získání přehledu o žácích přijatých na VŠ a VOŠ
 • vyřazení absolventů z kartotéky žáků

Ve Stochově dne 27. 8. 2015.

Ing.Petr Unger
výchovný poradce