Nahrávám...
Zpět

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny SŠSaŘ ve Stochově vychází z platných předpisů:

 • zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení, ve  znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1) Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a  zaměstnanců školy a externích strávníků ve dnech školního vyučování.

2)V době prázdnin poskytuje jídelna stravování zaměstnanců a externích strávníků, není-li dohodou obou stran ujednáno jinak.

3) Stravování žáků se poskytuje ve dvojím režimu:

 •  žáci školy neubytovaní v domově mládeže  mají právo denně odebrat buď oběd nebo večeři,
 •  žáci ubytovaní na domově mládeže mají právo denně odebrat snídani, oběd a večeři.

4) Organizace provozu stravování:

Výdej pokrmů

snídaně

od   6:00 hod.

do  7:45  hod.

oběd cizí strávníci

od 11:50 hod.

do 14:30 hod.

výdej obědů do jídlonosičů

od 11:00 hod.

do 11:45 hod.

oběd žáci, zaměstnanci

od 11:50 hod.

do 14:30 hod.

večeře

od 18:15 hod.

do 18:45 hod.

 

Způsob placení stravného:

 • poštovní složenkou, převodem – na účet školy, který je zřízen u České spořitelny a. s., číslo účtu: 387012339/0800
 • fakturou ke dni splatnosti – pouze pro organizace
 • hotově u stravovacího referenta (v kanceláři školy, č. dveří 172)

 Termín placení stravného:

 • poštovní složenkou, převodem – předem, nejpozději do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce,
 • hotově ve výdejně stravenek – nejpozději 1 den předem,
 • fakturou – ke dni splatnosti po uplynutí kalendářního měsíce

Konečné vyúčtování stravného po ukončení stravování:
Konečné vyúčtování stravného se provádí po ukončení stravování ve školní jídelně SŠSaŘ Stochov, strávník má povinnost nahlásit ukončení stravování stravovacímu referentovi.

Vyúčtování stravného:

 • strávník je povinen uhradit případný nedoplatek v plné výši  k datu ukončení stravování,
 • případný přeplatek bude strávníkovi vrácen na účet uvedený na formuláři „Přeplatky – nedoplatky“, po předchozí domluvě je možné přeplatek vrátit v hotovosti ve výdejně 
  stravenek k datu ukončení stravování

5) Přihlašování a odhlašování stravy

Stravné je možno odhlásit nejpozději jeden pracovní den předem:

 • osobně – v kanceláři výdeje stravenek do 14:15 h
 • telefonicky – 312 651 269,  linka 103  (do 14:15 h) nebo na záznamník školy – linka 117
 • jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z domova mládeže, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit
        stravovacímu referentovi,
 • žákům ubytovaným v domově mládeže začíná stravování pondělní snídaní a končí pátečním obědem,
 • pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na vrácení stravného,
 • v případě nemoci, dovolené, služební cesty, samostudia a dalších překážek v práci nemá zaměstnanec nárok na oběd.

Provozní doba prodeje stravenek u stravovacího referenta

(v kanceláři č. dveří 172):

pondělí, úterý 6:45 – 8:00 hod. 13:45 – 14:15 hod.
středa 6:45 – 8:00 hod.  
čtvrtek, pátek 6:45 – 8:00 hod. 13:45 – 14:15 hod.

 

6) Ztráta nebo zapomenutí stravenky:

Pokud strávník neodevzdá stravenku z výše uvedených důvodů, pokrm je mu vydán na konci výdejní doby po ověření objednávky.

7) Pravidla pro strávníky při pobytu ve školní jídelně:

 • v jídelně je určený prostor pro odložení tašek, oděvů a deštníků,
 • jídlo je vydáváno po odevzdání stravenky,
 • je zakázáno odnášet kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny,
 • strava je určena ke konzumaci pouze v prostorách školní jídelny, odnášení pokrmů mimo ŠJ je zakázáno; odnášet je možno pouze zabalené doplňky oběda (jogurt, dezert,sušenka, ovoce).

8) Výdej obědů mimo školní jídelnu:
Výdej pokrmů mimo jídelnu je možný  pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, zakázány jsou skleněné a jiné nevhodné nádoby. Výdej pokrmů je v době od 11:00 hodin do 12:30 hodin.

9)  Ostatní provozní podmínky:

 • do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování,
 • jídelní lístek je umístěn u stravovacího referenta, ve školní jídelně a na webových stránkách školy,
 • strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování,
 • úraz, nevolnost, technické a hygienické závady, připomínky k provozu jídelny hlásí strávníci vedoucí jídelny, pracovnicím ŠJ nebo dohled konajícímu pedagogickému pracovníkovi,
 • dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz vedoucí školní jídelny nebo jinému zaměstnanci školy, který zajistí další postup, po zajištění první pomoci, informuje ředitele školy, zákonného zástupce  a provede záznam do knihy úrazů,
 • při úmyslném nebo závažném poškození nebo zničení zařízení školní jídelny, má škola právo požadovat náhradu škody v plné výši,
 • čistotu stolů, jakož i mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod..) zajišťují pracovnice ŠJ,
 • provozní řád školní jídelny je umístěn ve vstupní hale školní jídelny a na webových stránkách školy.

Provozní řád vstupuje v platnost dnem vydání.

 

Ve Stochově dne 23. 3. 2012

                                                                                                                                                                   ………………………………………                                                  ………………………………………………

Zpracoval: Anna Pulcová,                                                      Schválil: Ing. Jaroslava Pichová,

vedoucí ekonomického odd.                                                 ředitelka  SŠSaŘ Stochov