Nahrávám...
Zpět

Oznámení o volbách do Školské rady

SŠSaŘ Stochov v souladu s § 167 zákona 561/ 2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje na 14. duben 2015 volby do školské rady na období od 15. 4. 2015 do 13. 4. 2018.

Volby se konají v budově SŠSaŘ Stochov, J. Šípka 187, Stochov, v době od 11:00h do 17:30h.

Školská rada při SŠSaŘ Stochov má rozhodnutím zřizovatele 6 členů. Třetinu kandidátů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů rady je 3 roky. Členové školské rady se volí tajným hlasováním.

Přípravný výbor pro volby shromáždil návrhy kandidátů takto:

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 1. Janovská Miroslava – rodič 2. Vorel Jaroslav – zletilý žák ( nástavbové studium – dálková forma vzdělávání) 3. Holub Roman – zletilý žák ( nástavbové studium – dálková forma vzdělávání) 4. Typoltová Věra – rodič 5. Holečková Věra – zletilý žák ( nástavbové studium – dálková forma vzdělávání) 6. Kočová Věra – rodič

Z navržených kandidátů vyberou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy 2 osoby zakroužkováním na volebním lístku. V případě, že ke kroužkování na odevzdaném volebním lístku nedojde, hlasy budou započítány prvním dvěma kandidátům dle stanoveného pořadí. Hlasuje jeden ze zákonných zástupců nezletilého žáka.

Kandidáti za pedagogické pracovníky: 1. Ing. Stanislava Grundová 2. Věra Kolářská, DiS. 3. Vladimír Vojtěch 4. Bc. Květoslava Bohatá 5. Alena Šímová

Z navržených kandidátů vyberou pedagogičtí pracovníci školy 2 osoby zakroužkováním na volebním lístku. V případě, že ke kroužkování na odevzdaném volebním lístku nedojde, hlasy budou započítány prvním dvěma kandidátům dle stanoveného pořadí. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Přípravný výbor provede zápis o volbách a odevzdá jej řediteli, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolá ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

Přípravný výbor: Mgr. H. Vejrážková, Bc. A. Pavlíčková, P. Kedroňová, DiS.

Příloha: Volební řád

Ve Stochově dne 6. 3. 2015

za přípravný výbor: Mgr. Hana Vejrážková, zástupce ředitele pro teoretické vyučování