Nahrávám...
Zpět

Závěrečné zkoušky

Informace pro žáky učebních oborů – systém ZZ

Obsah:
1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky
2. Obsah a forma závěrečné zkoušky, termíny
3. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky
4. Opravné zkoušky
5. Informace o úhradě zdravotního pojištění
6. Do kdy jste žáky školy

 

 

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:
a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“:
- má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

  2. Obsah a forma závěrečné zkoušky

Společná ustanovení:

 • Závěrečná zkouška se skládá: z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut (s výjimkou žáků s SPU) a ředitelem školy jsou pro ni stanovena 3 témata, z nichž si žák jedno zvolí. V případě, že se závěrečná zkouška koná elektronickou formou, je žákovi jedno téma přiděleno automaticky z banky úloh. Výsledky písemné zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek.
 • Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky. Hodnocení schvaluje příslušná zkušební komise
 • Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na webové stránce školy. Ředitel školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma, vybere-li více, žáci si téma losují. Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná zkušební komise.
 • Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy 25 - 30 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut (s výjimkou žáků s SPU)
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů stanovených ředitelem školy.

 

Termíny: dle následujícího harmonogramu

 

Náhradní a opravný termín  - ZZ 2019 podzim: bude upřesněno v průběhu měsíce května

 • písemná část:
 • praktická část:
 • ústní část:

3. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle následující stupnice prospěchu:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný.
Celkové hodnocení ZZ (započítává se do něj klasifikace z jednotlivých zkoušek) provádí zkušební komise podle stupnice:

 • prospěl s vyznamenáním – průměrný prospěch žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 1,5.
 • prospěl – žák nemá u ZZ z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný
 • neprospěl – žák má u ZZ z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný.

Celkové hodnocení ZZ včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

4. Opravné zkoušky

 • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
 • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
 • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
 • Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.

 5. Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa

Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za vás zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku. Do
3. září musíte splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo konají ZZ v září či později.

6. Do kdy jste žáky školy

Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně ZZ, přestává být žákem školy.

Nevykonal –li žák ZZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.